Navodila avtorjem

Slavistično društvo Slovenije

Aškerčeva 2

1000 Ljubljana

 

Slovenski slavistični kongres

 

Navodila za zbornik oz. bilten Slavističnega društva Slovenije v letu 2015, ki bo izšel v začetku oktobra in bo z referati predstavljen na enodnevnem kongresu v Ljubljani


 

 

Prispevke pričakujemo najkasneje do 1. junija 2015 na e-naslov jordan.petra@gmail.com. Besedilo naj bo napisano v urejevalniku besedil Word for Windows v formatu DOC ali DOCX.


Nekaj tehničnih navodil za oblikovanje prispevkov


Obseg prispevkov naj bo največ 15.000 znakov s presledki (vključno s presledki, opombami, navedenim gradivom in literaturo).


Zgradba prispevka: ime in priimek avtorja in ustanova (levo zgoraj), naslov prispevka, kratek izvleček (pet vrstic), besedilo (s sprotnimi opombami pod črto), viri in literatura.

Nabor naj bo Times New Roman v velikosti: avtor in ustanova – 12 pik, naslov – 14 pik, izvleček – 10 pik, besedilo – 12 pik, opombe – 10 pik, viri in literatura 10 pik; razmik med vrsticami naj bo 1,5).

 

Seznam navedene literature na koncu referata naj bo urejen po abecednem vrstnem redu. Imena avtorjev naj bodo izpisana v celoti, in sicer:

 

a) knjiga:

VIDOVIČ-MUHA, Ada, 2011: Slovensko skladenjsko besedotvorje. 2. razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Razprave FF).

 

b) zbornik:

GORJANC, Vojko (ur.), 2012: Slovanski jeziki: iz preteklosti v prihodnost. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 

c) za članek v zborniku:

DEJAK, Lijana, JAMNIK, Tatjana, STRSOGLAVEC, Đurđa, 2010: Prevajanje v slovenščino. Vera Smole (ur.): Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 46. SSJLK. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 161–163.

TIVADAR, Hotimir, 2011: Vzpostavitev razmerij med govorom in branjem, recitacijo in igranjem. Simona Kranjc (ur.): Meddisciplinarnost v slovenistiki. Obdobja 30. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 489–495. http://www.centerslo.net/files/file/ simpozij/simp30/Zbornik/Tivadar.pdf

 

č) za članek v reviji:

NOVAK POPOV, Irena, 2006: Ustvarjalnost kontroverzne umetnice Svetlane Makarovič. Slavistična revija 54/4. 711–725.


d) za spletno stran:

Gigafida: Korpus slovenskega jezika. http://www.gigafida.net

Predsednica SdS:

prof. dr. Andreja Žele

 

Tehnična urednica kongresnega zbornika:

Petra Jordan

kontakt:

T: +386 31 868 288

E: sloslavko@gmail.com
Comments