Slavistično društvo Slovenije
Aškerčeva 2 , 1000 Ljubljana

Zapisnik
Občnega zbora Slavističnega društva Slovenije,

ki je bil v kulturnem domu Janeza Trdine v Novem mestu, 8. oktobra 2004, od 8.15 do 11.00.

Občni zbor ob prvem sklicu ob 8. 15 ni bil sklepčen. Ob 9.00 je bil sklepčen po pravilih Statuta. Prisotnost je razvidna iz poročila verifikacijske komisije (prisotnih je bilo 74 članov).

Dnevni red:

 1. Izvolitev organov zbora
 2. Poročila o delu in poslovanju
 3. Volitve organov društva
 4. Podelitev priznanja za častno članstvo v SDS leta 2004
 5. Razno

K 1. točki

Izvolitev organov zbora

Občni zbor je otvoril predsednik Slavističnega društva Slovenije dr. Marko Jesenšek, ki je po pozdravnem govoru predlagal delovno predsedstvo:

Predsednik SDS je predlagal tudi verifikacijsko komisijo: Predsednik SDS je tudi predlagal, da naloge volilne komisije opravlja delovno predsedstvo občnega zbora.

SKLEP: Prisotni na občnem zboru so soglasno izvolili predlagane člane predsedstva občnega zbora, verifikacijsko in volilno komisijo.

Predsedstvo je prevzelo vodenje zbora. Predsedujoči je predlagal dnevni red in glasovanje o njem z dvigom rok.

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 2. točki

Poročila o delu in poslovanju

Na občnem zboru so o delu in poslovanju poročali:

 1. Marko Jesenšek kot predsednik SDS.
 2. Marija Kraner kot blagajničarka SDS – poročilo je priloženo zapisniku.
 3. Marjana Lavrič – kot predlagana tajnica SDS.
 4. predsedniki pokrajinskih društev – njihova poročila so priložena zapisniku:
 5. Silvo Fatur je kot predsednik nadzornega odbora prebral poročilo nadzornega odbora, ki je tudi priloženo zapisniku.
 6. Predsednik Marko Jesenšek je na kratko povzel poročila predsednikov sekcij in uredništev strokovnih revij, predstavnikov inštitucij, ki so pomembne za slovenistiko in sorodne slavistične stroke, ali pa so poročila podali avtorji sami (poročila so priložena zapisniku):
 7. Poročilo verifikacijske komisije – manjka Predsedujoča verifikacije komisije, Mimi Jovanovič, je poročala, da so bili vsi člani SDS korektno obveščeni o kraju, času in dnevnem redu občnega zbora in da v skladu z društvenimi pravili lahko začne sprejemati sklepe.
SKLEP: Občni zbor je po glasovanju z dvigom rok ugotovil, da so poročila soglasno sprejeta.

K 3. točki

Volitve organov društva

Marko Jesenšek je povedal, da se je dosedanjemu izvršilnemu odboru društva, tj.predsedniku, tajniku in blagajničarki, častnemu razsodišču ter nadzornemu odboru SDS, po društvenih pravilih iztekel mandat. Na njihove funkcije so bili predlagani:

Kandidati so se s predlogi strinjali. Zbor se je odločil za javne volitve, ki jih je nadzorovala verifikacijsko-volilna komisija. Ta je ugotovila, da so bili vsi kandidati enoglasno sprejeti.

SKLEP: Miran Hladnik je novi predsednik, Marjana Lavrič tajnica, Marija Kraner pa blagajničarka Slavističnega društva Slovenije.

Marko Jesenšek je predlagal tudi nove člane nadzornega odbora, in sicer: Franceta Novaka, Zinko Zorka in Zoltana Jana.

Za člane častnega razsodišča je predlagal Martino Orožen, Janeza Dolenca in Mirka Križmana.

Zoltan Jan je predlagal, da postane dosedanji predsednik Marko Jesenšek podpredsednik SDS.

SKLEP: Z javnim glasovanjem so bili vsi predlagani soglasno izvoljeni. Izvoljeni so vsi organi SDS, zato lahko pričnejo delovati v skladu s pooblastili, ki jih predvidevajo društvena pravila. Delovno predsedstvo se je zahvalilo dosedanjemu izvršilnemu odboru za uspešno delo ter čestitalo novemu za izvolitev.

K 4. točki

Podelitev priznanja za častno članstvo v SDS leta 2004

Marko Jesenšek je podelil priznanje SDS Mirku Križmanu, novemu častnemu članu SDS.

K 5. točki

Razno

Janez Dular je predlagal, da udeleženci Slavističnega kongresa v Novem mestu sprejmejo izjavo, v kateri odločno protestirajo proti uvedbi zapisa evra, valute Evropske zveze, z u- jem, kot to zahtevajo pristojni organi Evropske zveze. Besedilo je poslano medijem in Vladi RS.

SKLEP: Predlog je bil soglasno sprejet.

ZAPISALA: Marjana Lavrič
OVEROVATELJICA: Mimi Jovanovič
PREDSEDNIK SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: prof. dr. Marko Jesenšek

V Novem mestu, 8. 10. 2004

Priloge:


Postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/zapisnik_oz.html Miran Hladnik 27. 10. 2004.
NE1.net Free URL Rediredction, no ads