Arhiv‎ > ‎

Zapisnik redne seje UO SDS, 26. junij 2013

Zapisnik redne seje UO SDS, 26. junij 2013

 

Dnevni red: 

  1. Pregled zapisnika zadnje seje
  2. Pregled dejavnosti sekcij in pokrajinskih društev v medkongresnem obdobju – poročila članov
  3. Priprave na kongres v Novi Gorici
  4. Finance
  5. Pravilnik o podeljevanju priznanj SdS
  6. Razno

 

K 1. točki

Glede na sklepe s prejšnje seje predsednica poziva vodje sekcij naj sporočijo imena nastopajočih na kongresu. A. Šivic Dular je predlagala, da udeleženci okrogle mize ne bi pisali prispevkov za zbornik, B. Krakar Vogel je vprašala, ali bi bili pripravljeni napisati krajše uvodnike (do 5000 znakov), kot je bilo v navadi doslej. Udeleženci, ki želijo uveljavljati članske ugodnosti na kongresu, morajo članarino poravnati najkasneje do 20. septembra in ob registraciji pokazati potrdilo o plačilu. Izpolniti moramo dolg od lani in podeliti študentsko priznanje  Domnu Krvini. Zapisnik je bil sprejet.

 

K 2. točki

Na prošnjo K. Mihurko Poniž se zamenjata 2. in 3. točka.

K. Mihurko Poniž je poročala o organizatorjih, lokacijah in plenarnih predavanjih kongresa. Mestna občina Nova Gorica bo soorganizator, Vipava podpornik, pridobili so še nekaj sponzorjev. Organiziran bo prevoz iz Vipave v Novo Gorico, zainteresirani naj željo navedejo v prijavnici in na registraciji. Predsednica je pohvalila premišljeno zasnovo kongresa in opozorila, naj bomo organizatorji pozorni na čas, da bo dogajanje potekalo po urniku.

Natančnejši program in vse potrebne informacije (zemljevid itd.) morajo biti na spletu objavljeni najkasneje 15. julija.

Ker je ob kongresu velik finančni podvig tisk zbornika, je treba razmisliti o zgolj elektronski izdaji. B. Krakar Vogel meni, da bi morali vseeno natisniti vsaj 20 izvodov, M. Zaplotnik naj poišče ponudbe za tisk obveznih izvodov in izdajo na CD-jih.

Z. Jan je namesto sprehoda po Novi Gorici, ki naj bi jo vsi poznali, predlagal staro Gorico. S. Žežlina je pojasnila, da se to časovno ne bi izšlo, poleg tega bi lokalno društvo udeležencem rado pokazalo novi kip Ljubke Šorli.

Predstavljena sta bila predloga za dve priznanji za posebne dosežke na pedagoškem in/ali strokovnem slovenističnem področju. Z. Božič je podal kratko utemeljitev za Heleno Čujec Stres, učiteljico na Gimnaziji Tolmin in mentorico gledališki skupini, organizatorico mladinskih raziskovalnih taborov, izdala je tudi nekaj knjig. S. Žežlina je podala kratko utemeljitev za Nado Majcen, učiteljico na OŠ Solkan, ki je posebej zaslužna za uvajanje računalništva pri pouku slovenščine in je več let vodila delo SD NG. Predloga sta bila sprejeta.

 

K 3. točki

B. Krakar Vogel je v imenu M. Nidorfer Šiškovič poročala o uspešno izpeljanem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik in prijetni končni podelitvi priznanj. Tekmovanje je zares zaživelo in se bo v prihodnjem šolskem letu nadaljevalo, zato že pripravljajo seminar za mentorje. B. Krakar Vogel je poročala tudi za študentsko sekcijo, ki je pridobila veliko novih članov in v jeseni pripravlja znanstveno konferenco podiplomskih študentov. Rusistična sekcija tudi uspešno pripravlja vsakoletno tekmovanje in je pridobila novega sponzorja.

F. Novak: leksikološka sekcija bo pripravila sekcijo predavanj in okroglo mizo na kongresu. Predavatelje je bilo kar težko pritegniti, a jih je nazadnje našel dovolj. B. Krakar Vogel je vprašala, ali bo vključen tudi kak »korpusni« referat, in predlagala pojasnilo, če bi bili deležni kakšnih očitkov: glede na to, da tisti, ki bi nam lahko kaj očitali, niso člani društva, društvo pa ima pravico, da k sodelovanju na kongresu vabi svoje člane, med katerimi je dovolj strokovnjakov.

A. Šivic Dular meni, da bi bilo sekcijo smiselno razdeliti na dva dela. V prvem delu bi se poklonili Miklošiču, drugi del pa bo z obrnjene perspektive nadaljeval lansko temo: slovanske književnosti v slovenskem prevodu. B. Krakar Vogel ji je naročila, naj delegira N. Ježa, naj obvesti sodelavce, da pravočasno pripravijo prispevke za zbornik.

M. Hladnik je poročal, da je subvencija ministrstva za kulturo za Wikivir vsako leto nižja, letos pa je rekordno število prijavljenih popravljalcev, kar 50. Načrtujejo dvojezično tematsko številko Slavistične revije o 20-letnem pregledu literarne vede. Tudi reviji imata manj sredstev in načrtujeta varčevanje.

M. Zemljak Jontes je povedala, da je SD Maribor sodelovalo pri Borštnikovem srečanju, zlasti njihova študentska sekcija, pa tudi s prispevki. Mariborska lektorska sekcija je tudi zelo aktivna, pripravljajo različna predavanja, predstavitve knjig in simpozije. Trudijo se s pridobivanjem članstva, zlasti med diplomanti, ki jim ob diplomski listini priložijo prijavnico. Težje je priti do učiteljev, čeprav pošiljajo prijavnice tudi na vse šole.

I. Novak Popov (Slavistična knjižnica) je povedala, da je tisk monografije A. Žbogar v zamudi, trenutno M. Zaplotnik vnaša korekture. Razpis za letošnje leto naj bi bil v prvem polletju, a ga še ni. Sredstva za naslednjo knjigo so torej še negotova, imamo pa dve interesentki: U. Perenič in I. Novak Popov. Upravni odbor naj odloči o prioritetah. Ker je urednica, bi I. Novak Popov potrebovala dva strokovnjaka, ki bi presodila o njenem rokopisu, U. Perenič pa je v Slavistični knjižnici izdala monografijo že pred dvema letoma. Sicer pa nobena od kandidatk ne izpolnjuje ravno meril iz pravilnika: mladi kader s kvalitetnim doktoratom, čemur je bila do sedaj Slavistična knjižnica praviloma namenjena. B. Krakar Vogel je predlagala, da lahko društvo morda prijavi tudi dve monografiji. M. M. Blažić je spomnila na razpise MOL-a, M. Zaplotnik pa na odprti termin Škrabčeve ustanove.

B. Krakar Vogel je poročala, da je didaktična sekcija marca pripravila posvet o zunanjem preverjanju znanja in ob tem posebno številko Jezika in slovstva. Čestitala je uredništvu, saj revija zdaj končno izhaja z letnico 2013.

E. Furlan je poročala o odkritju spomenika Ljubki Šorli v okviru občinske proslave v novi Gorici, pri katerem je sodelovalo tudi SD Nova Gorica. Z. Božič je za naslednji spomenik predlagal Janka Bezjaka.

P. Planinc je povedal, da ima SD Ljubljana novo spletno stran in elektronsko obveščanje, s sodelovanjem pri tekmovanju SIMDJ pa so tudi določili območje, ki ga zajema pokrajinsko društvo. Tudi sami se soočajo z neodzivnostjo učiteljev. B. Krakar Vogel je pripomnila, naj se pripravijo na prihodnji kongres v Ljubljani in zberejo ekipo, ki bo pripravljena pomagati. I. Novak Popov je za sodelovanje predlagala Andrejo Pavle in Vito Žerjal Pavlin, M. M. Blažič pa, naj program vključuje sekcijo o zgodovini Ljubljane, na primer Ljubljana v zgodovinskem romanu, ker je leto Emone in bi tako lahko pridobili nekaj sredstev.

 

K 4. točki

B. Krakar Vogel je spregovorila o društvenih financah: problematično ostaja stroškovno mesto 1, od katerega je odvisno delovanje društva. Minus se je zmanjšal z 18 na 15 tisoč, pri čemer smo vezali le polovico dosedanjega depozita. Nekaj malega se poznajo trije procenti režije z drugih stroškovnih mest, nekaj nanesejo prispevki od dohodnine, zanesemo se na članarine, ki pa jih je vedno manj. Minusa torej ne bo mogoče zmanjšati, tudi če ničesar ne organiziramo, ostajajo ogromni računovodski stroški. MOL je treba bolj prepoznati kot sponzorja, to pomeni tudi v zborniku.

 

K 5. točki

Osnutek pravilnika o podeljevanju priznanj je v gradivu in predsednica je predlagala, da pripombe pošljemo Z. Janu po e-pošti. Na naslednji seji bomo obravnavali novo verzijo. Glavno vprašanje je, kako tempirati študentska priznanja, predlog je, da se podeljujejo na dve leti, izmenično s častnimi člani, strokovna priznanja, ki so vezana na prostor kongresa oz. posamezno pokrajinsko društvo, pa vsako leto. Druga možnost je podeljevanje študentskega priznanja vsako leto, a samo enemu študentu. Lokalni organizator predlaga kandidate za strokovna priznanja, vendar naj ne bi odločal o častnih članih.

 

K 6. točki

A. Šivic Dular je povedala, da teče leto svetovnega kongresa, in prosila za po en izvod društvenih publikacij za ta namen.

Z. Božič je spregovoril o resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko, ki precej odmeva v javnosti. Na seji komisije državnega sveta so bile predstavljene pripombe društva, ki jih je napisala predsednica. B. Krakar Vogel je povzela pripombe: največji nesmisel je, da je kot prvi cilj pouka slovenščine navedeno seznanjanje učencev z uporabo elektronskih in drugih jezikovnih priročnikov.

B. Krakar Vogel je predstavila predlog za potencialno novo dejavnost društva. Študentje (neslovenisti) pogrešajo seminar, kjer bi se seznanili s praktično rabo slovenščine v posameznih strokah. Ali bi pripravili ponudbo tovrstnih seminarjev in jo poslali gospodarski zbornici, zdravniški zbornici …? Kot neprofitno društvo lahko izvajamo tudi komercialno dejavnost – za potrebe društva. Razmislimo o ekipi do naslednje seje.

B. Krakar Vogel je povedala, da še vedno nimamo predstavnika za sekcijo slovenščine v javnosti in pozvala k razmisleku o kandidatih.

M. M. Blažić je predlagala, da se društvo vključi v projekta aleja slovenskih književnikov in literarni muzej, ki ju načrtuje NUK. Predlagala je še, da bi se društvo prihodnje leto, ob 80-letnici, lahko potegovalo za odlikovanje predsednika države. Pobudo lahko poda Z. Božič, priporočila bi dala dva akademika.

 

Ljubljana, 26. junij 2013

Zapisnik sestavila: Petra Jordan

Comments