Kongres 2013‎ > ‎

Kongresni program

24. slovenski slavistični kongres
Slavistika v regijah — Nova Gorica
Dvorec Lanthieri, Vipava, in Gimnazija Nova Gorica, 3.—5. 10. 2013
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.

V četrtek in petek bodo ves čas kongresa na kongresnih prizoriščih knjižne novosti razstavljale tudi različne slovenske založbe.
Obiskovalci kongresa pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve lahko posneti tudi sami. Fotografije ter avdio- in videoposnetki lahko organizator javno objavi (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

 

ČETRTEK, 3. oktober 2013, DOPOLDANSKI DEL
Dvorec Lanthieri, Vipava
8.30-9.30 Registracija udeležencev v avli Lanthierijevega dvorca v Vipavi.
Registracija bo mogoča tudi med kongresnim dogajanjem.

9.30-10.30

Avla magna

Otvoritev kongresa (povezuje Andrejka Markočič Šušmelj)

Uvodni nagovori

dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici
mag. Ivan Princes, župan Občine Vipava
dr. Boža Krakar Vogel, predsednica Zveze društev SD Slovenije
Ernesta Dejak Furlan, predsednica SD Nova Gorica
dr. Katja Mihurko Poniž, dekanja Fakultete za humanistiko UNG

Kulturni program (dijaki Škofijske gimnazije Vipava)

10.30-11.00  Odmor
11.00-12.30

Avla magna

Plenarna predavanja (povezuje Zoran Božič)

11.00-11.30 Branko Marušič: Pregled zgodovine visokega šolstva na Goriškem

11.30-12.00 Zoltan Jan: Korenine literarne zgodovine na novogoriški Politehniki

12.00-12.30 Katja Mihurko Poniž: Slovenistika v Novi Gorici

12.30-14.30  Prosto za kosiloČETRTEK, 3. oktober 2013, POPOLDANSKI DEL
Dvorec Lanthieri, Vipava
14.30-15.30

Predavalnica P4

Leksikološka sekcija: Besedje v besedilih in slovarjih (predseduje France Novak)

14.30-14.50 Jerica Snoj: Slovnica v slovaropisju
14.50-15.10 Majda Merše: Zgodovinsko slovaropisje in zgodovinsko jezikoslovje
15.10-15.30 Peter Weiss: Slovensko narečno slovaropisje leta 2013

Sejna soba

Slovanska sekcija: Manj znani Miklošič (predseduje Alenka Šivic Dular)

14.30-14.45 Zoran Božič: Slovenska berila Frana Miklošiča: od pionirskih začetkov do konkurence Antona Janežiča
14.45-15.00 Matjaž Zaplotnik: O dveh Miklošičevih lirskih pesmih v Danici Ilirski

Okrogla miza Slovanske književnosti v slovenski kulturi (moderira Niko Jež)

Uvodni prispevki

15.00-15.10 Niko Jež: Prenovljena podoba poljske književnosti v slovenskih prevodih zadnjih desetletij
15.10-15.20 Andrej Rozman: Kako smo spoznavali Slovake?
15.20-15.30 Jana Šnytová: Prevodi češke književnosti prevajalke Zdenke Škerlj-Jerman

Doktorska predavalnica

Študentska sekcija: Študijski zaključki - profesionalni začetki (predseduje Maruška Agrež)

14.30-14.45 Maja Starc: Motiv identitete v romanih Frančiška in Prijateljstvo pisatelja Fulvia Tomizze
14.42-14.54 Tatjana Caf: Elipsa v parentezi znotraj izbranega parlamentarnega diskurza
14.45-15.00 Martina Škodič: Jezikovno prilagajanje izbranih Poljakov, živečih v Sloveniji
15.00-15.15 Ana Ptičar: Narobe svet v prevodih
Aleksandra Repe: Pomenotvorni procesi Cankarjeve zbirke črtic Moje življenje

15.15-15.30 Špela Mlinar: Vloga očeta v sodobnem slovenskem romanu
 

15.30-15.35  Diskusija  Diskusija  Diskusija
15.35-15.50  Odmor  Odmor  Odmor
15.50-16.50

Leksikološka sekcija: Besedje v besedilih in slovarjih (predseduje France Novak)

15.50-16.10 Tanja Fajfar: Terminologija in njeno uslovarjanje
16.10-16.30 Irena Stramljič Breznik: Slovar slovenskih frazemov kot izziv za šolsko prakso 
16.30-16.50 Aleksandra Bizjak Končar: Plasti novega besedja v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika

Okrogla miza Slovanske književnosti v slovenski kulturi (moderira Niko Jež)

15.50-16.00 Matej Šekli: Lužiškosrbska književnost druge polovice 20. stoletja in njeno (ne)prevajanje v slovenščino
16.00-16.10 Drago Bajt: Prevajanje ruske literature na Slovenskem
16.10-16.20 Đurđa Strsoglavec:
16.20-16.30 Namita Subiotto: Slovenski prevodi makedonskega in bolgarskega leposlovja v 21. stoletju

Študentska sekcija: Študijski zaključki - profesionalni začetki (predseduje Maruška Agrež)

15.50-16.05 Maja Šturm: Slovenci v Nadiških dolinah: čezmejno kulturno sodelovanje z Zgornjim Posočjem
16.05-16.20 Mateja Forte: Značilnosti jezikovnega pouka slovenskega jezika v Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
16.20-16.35 Megi Rožič: Reprezentacije ženskosti v literarnih delih Draga Jančarja
16.35-16.50 Tina Razboršek: Usvajanje jezika in pojma števila ter njuna medsebojna odvisnost

16.50-16.55  Diskusija  Diskusija  Diskusija
17.00-18.00 Ogled Vipave
 

ČETRTEK, 3. oktober 2013, VEČERNI DEL
Nova Gorica
18.00-20.30 Prevoz v Novo Gorico, nastanitev v hotelih
20.30-21.15

Galerija Gimnazium/Gledališka dvorana Gimnazije Nova Gorica, Rejčeva 1b, NG

Sprejem pri županu in otvoritev razstave o Ljubki Šorli

Pozdrav župana Nove Gorice Mateja Arčona in ravnatelja Gimnazije NG Bojana Bratine


Kulturni program Nataše Konc Lorenzutti in dijakov novogoriške gimnazije

21.15-22.00

Gimnazija Nova Gorica

Večerna pogostitev
PETEK, 4. oktober 2013, DOPOLDANSKI in POPOLDANSKI DEL
Gimnazija Nova Gorica,
Rejčeva 1b, NG
 9.00-9.50  Delovno srečanje društva
 9.50-10.00   Odmor
10.00-11.00

Akvarijska učilnica

Novogoriška sekcija: Od goriške do novogoriške slovenistike/slavistike
(predseduje Katja Mihurko Poniž)

10.00-10.20 Marijan Dović: Kulturni nacionalizem, literatura in Enciklopedija romantičnega nacionalizma v Evropi
10.20-10.40 Ana Toroš: Prevodi Gradnikove poezije v romanske jezike v 21. stoletju
10.40-11.00 Tanja Badalič: Recepcija zahodnoslovanskih pisateljic na Slovenskem v 19. stoletju in do konca prve svetovne vojne

Gledališka dvorana

Didaktična sekcija: Uresničevanje čezpredmetnih ciljev pri pouku slovenščine (predseduje Zoran Božič)

10.00-10.15 Jerica Vogel:
10.15-10.30 Karolina Jarc: Učenci in učitelji o domoljubju - iz raziskave
10.30-10.45 Alenka Žbogar: Kulturne in medkulturne zmožnosti pri pouku književnosti
10.45-11.00 Milena Mileva Blažić: Obravnava slovenskih pravljic in pripovedk iz zbirke Karla Štreklja z metodo Human GPS

Projekcijska učilnica

Predstavitve knjig in projektov (predstavitve trajajo po 7 minut)

Petra Jordan: Boža Krakar Vogel (ur.): Slavistika v regijah -- Koper (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 23)

Boža Krakar Vogel in Milena Mileva Blažić: Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi

Ada Vidovič Muha: Slovensko leksikalno pomenoslovje (2. dopolnjena izdaja)

Kozma Ahačič: Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758)

Vesna Mikolič: Turistični terminološki slovar

Irena Orel (ur.): Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas: ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. Jožeta Toporišiča

Metka Furlan: Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav: ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja

Irena Avsenik Nabergoj: The Power Of Love And Guilt: Representations Of The Mother And Woman In The Literature Of Ivan Cankar
Irena Avsenik Nabergoj: Reality and Truth in Literature: From Ancient to Modern European Literary and Critical Discourse

11.00-11.05 Diskusija   Diskusija  
11.05-11.20 Odmor   Odmor  
11.20-12.20

Novogoriška sekcija: Od goriške do novogoriške slovenistike/slavistike(predseduje Katja Mihurko Poniž)

11.20-11.40 Penka Stateva in Artur Stepanov: Agreement Errors in Bulgarian Numeral Phrases: A Corpus Study
11.40-12.00 Petra Mišmaš: O načelu razlikovanja in večkratnih k-vprašanjih v slovenščini
12.00-12.20 Helena Dobrovoljc: Spremembe pravopisnih konceptov v elektronski dobi

Didaktična sekcija:  Uresničevanje čezpredmetnih ciljev pri pouku slovenščine (predseduje Zoran Božič)

11.20-11.35 Irena Avsenik Nabergoj: Kultura in njeni umetnostni izrazi: recepcija likovne in glasbene umetnosti v delih Ivana Cankarja
11.35-11.50 Petra Valentinčič: Italijanska književnost pri pouku slovenščine in italijanščine v gimnazijah
11.50-12.05 Magdalena Skuk: Medpredmetno povezovanje geografije in slovenščine v učbenikih za književnost in geografijo v 9. razredu osnovne šole
12.05-12.20 Valentina Kobal: Od table do tablice - tudi pri slovenščini

Predstavitve knjig in projektov (predstavitve trajajo po 7 minut)

Fedora Ferluga - Petronio: Alojz Gradnik: Eros-Thanatos
Franci Just: Panonski književni portreti 2. Ferdo Godina. Narečni literarni opus 1930–1936
Ines Cergol: Alojz Kocjančič: Pesmi in zapisi: Ob 100-letnici rojstva.
Mateja Lutar: Aleksander Bjelčevič (ur.): Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (SSJLK 49)
Mateja Lutar: Mateja Pezdirc Bartol (ur.): Slovenska dramatika (Obdobja 31)
Mateja Lutar: Andreja Markovič idr.: Slovenska beseda v živo 1b
Mateja Lutar: Mihaela Knez idr.: Slika jezika: slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Boris Pangerc: Čudovita zgodba: Poletni seminar v devetih območnih enotah ZRSŠ
Igor Likar: Slovenska pisateljska pot
Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine

12.20-12.30  Diskusija  Diskusija  
12.30-13.15  Sprehod po Novi Gorici  Sprehod po Novi Gorici  
13.15-15.30  Prosto za kosilo  Prosto za kosilo  
15.30-17.30

Akvarijska učilnica

Okrogla miza Besedje v besedilih in slovarjih

15.30-16.00 Uvodni prispevki
Marko Snoj: Slovensko splošno slovaropisje danes
Domen Krvina: Uslovarjenje novejšega besedja v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika: problematika zgledov
Andrej Perdih: Slovaropisje v digitalni dobi
Irena Orel:  Sodobna pota slovenskega zgodovinskega slovaropisja
Jožica Škofic: Zasnova slovarja narečnih hišnih in ledinskih imen
Mojca Žagar Karer: O terminologiji in terminoloških slovarjih

Gledališka dvorana

Okrogla miza Diferenciacija pri pouku slovenščine (moderira Boža Krakar Vogel)

15.30-16.00 Uvodni prispevki
Milena Kerndl: Nekaj bistvenih ugotovitev raziskave o izvajanju notranje učne diferenciacije in individualizacije pri pouku književnosti v heterogenih učnih skupinah tretjega triletja
Mojca Honzak: Poti in stranpoti šolske diferenciacije
Zoran Božič: Višja raven pri gimnazijskem pouku slovenščine
Drago Meglič: Nivojski pouk slovenščine v gimnaziji

 
 
 

Delovni sestanek ZDSDS

 

Novogoriška sekcija: Od goriške do novogoriške slovenistike/slavistike


Okrogla miza Diferenciacija pri pouku slovenščine


 
PETEK, 4. oktober 2013, VEČERNI DEL
Hotel Sabotin, Cesta IX. korpusa 35, 5250 Solkan

19.00-22.30 SLAVNOSTNA VEČERJA s kulturnim programom (Kvazigodalni kvartet Podokničarji), podelitev priznanj Slavističnega društva SlovenijeMeni 1 - mesni
Kraški pršut z oljkami
Bučkini zvitki z domačim mladim sirom
***
Gobova ali goveja juha
***
Roastbeef v omaki zelenega popra
Piščančji file v majaronovi skorjici
Pekarski krompir
Tenstan ohrovt
***
Solkanski štruklji
 
 
Meni 2 - vegetarijanski
Paradižnikov karpačo z baziliko in oljčnim oljem
Bučkini zvitki z domačim mladim sirom
***
Briška mineštra ali goveja juha
***
Sir na žaru
Polnjen paradižnik
Pekarski krompir
Tenstan ohrovt
***
Sadna pita
 
Vrsto menija izberite v kongresni prijavnici. Vsak gost dobi 0,1 L vina (rdeče ali belo) ter 0,5 L Radenske ali Radina.
 
Cena ekskurzije: 35 EUR
Okvirno trajanje: 8.30-16.30
Okvirni program:
8.30 Odhod z avtobusne postaje v Novi Gorici (postaja je blizu hotela Park in Eda centra), na poti bomo šli mimo Perle in hotela Sabotin, tako da lahko poberemo tam nastanjene
9.30–10.30 Sprehod po vrhu Sabotina, vodi Bogdan Potokar
11.30–12.30 Sprehod na Malo Cerje, vodi Vasja Klavora
13.00–14.00 Sprehod od izvirov Timave do Ribiške vasi, vodi Aleš Brecelj
15.00–16.30 Vrnitev v Novo Gorico in kosilo v hotelu Perla
16.30 Vodeni ogled sadovnjaka Pod skalco v Kojskem (po želji)
 
 
 
V četrtek in petek bodo ves čas kongresa na kongresnih prizoriščih knjižne novosti razstavljale tudi različne slovenske založbe.
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. PROGRAM JE BIL POSTAVLJEN NA SPLET 22. 8. 2013 IN NAZADNJE POSODOBLJEN 3. 10. 2013. 
 
SPOROČILO VSEM NASTOPAJOČIM: Po možnosti prinesite s seboj vse potrebne podlage za svoje predavanje, npr. izročke za poslušalce, ker bo zaradi časovne in tehnične zasedenosti težko vse urediti sproti. Vsi prostori, kjer bodo potekala kongresna predavanja in predstavitve, bodo opremljeni z računalnikom in LCD projektorjem za PowerPoint predstavitve.  Kongresno dogajanje se bo odvijalo istočasno v več prostorih in zadnje minute pred začetkom sekcij običajno vsem zmanjka časa, zato priporočamo, da nam že pred kongresom ali pa vsaj ob registraciji na kongresu sporočite, kaj od ostale tehnične opreme potrebujete za svoj nastop (dostop do interneta, dvd predvajalnik, zvočnike ipd.), da vam poskusimo priskrbeti vse potrebno. Če želite med nastopom predvajati avdio-vizualne datoteke, tehničnemu osebju pravočasno povejte, v katerem formatu so posneti, da boste preverili, ali jih je mogoče predvajati na dostopni opremi. Za tehnično pomoč na kongresu se lahko obrnete na študentsko osebje.

Referenti, udeleženci okroglih miz in ostali sodelujoči na kongresu z udeležbo na kongresu pristajajo na to, da se njihov nastop na kongresu lahko snema in fotografira ter da se posnetki lahko nato javno objavijo (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Nazadnje urejeno 12. 7. 2014.
Comments