Philoslavica 2021

Mejniki in prelomnice v slovanskih jezikih in literaturah


Simpozij organizirajo Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, Oddelek za slavistiko in Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dogodek se bo odvijal 9. in 10. decembra 2021 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana).

The symposium is organized by the Student Section of the Association of Slavic Societies of Slovenia, the Department of Slovenian studies, and the Department of Slavistics at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. This year’s event will be held from 9 to 10 December 2021 at the Faculty of Arts, University of Ljubljana (Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana).


Vabilo na simpozij // Call for Papers (2021)

Prenos // Download

Prijavnica // Application form (2021)

Prenos // Download


9. Simpozij mladih slavistov // 9th Symposium of Young Slavists

Philoslavica je simpozij, namenjen mladim slavistom in slovenistom, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarjajo z znanstvenimi temami s področja jezikoslovja, literarnih ved, didaktike in prevodoslovja slovanskih jezikov in kultur. Vsako leto ga na eni izmed univerz v Sloveniji ali sosednjih državah organizira Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije z namenom mednarodnega povezovanja mladih, nabiranja kakovostnih izkušenj strokovnega pisanja ter razvoja kritične misli. Dogodek se je leta 2013 sprva imenoval Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri, leta 2014 je potekal pod imenom PhiloSlovenica, zatem leta 2015 postal Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov, leta 2020 pa se je organizacijski odbor odločil, da vsebino simpozija ponovno zameji na filološke teme, zato je srečanje preimenoval v Simpozij mladih slavistov in mu nadel novo ime – Philoslavica.

Philoslavica is a symposium intended for young Slavists and Slovenists who research topics in the fields of linguistics, literary studies, didactics and translation studies of Slavic languages and cultures. It is organized annually at one of the universities in Slovenia or in its neighboring countries by the Student Section of the Slavic Society of Slovenia with the purpose of internationally connecting young researchers, acquiring academic writing experience and developing critical thinking. The event was initially called the All-Slovenian Scientific Meeting of Doctoral Students of Slovene and Slavic Studies, next year it was named PhiloSlovenica and in 2015 it became the International Conference for Young Humanists. In 2020 the organizing committee decided to change the topics of the symposium again to strictly philological and accordingly renamed the event to Philoslavica: Symposium of Young Slavists.


Časovnica // Timeline

Oddaja prijavnic s povzetki prispevkov // Submission of applications with abstracts: 1. 5. 2021

Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prijave // Notification of acceptance or rejection of the application: 5. 5. 2021

Rok za oddajo prispevka // Submission deadline: 10. 8. 2021

Rok za oddajo morebitnih popravkov // Deadline for submission of potential revisions: 1. 11. 2021

Obvestilo o zaključku recenzentskih postopkov // Notification of the completed review process: 10. 11. 2021

Priprava zbornika // Proceedings preparation: 20. 11. 2021

Zaključek korektur // Final corrections deadline: 22. 12. 2021

Uradni izid zbornika // Official release of the symposium proceedings: 15. 2. 2022


Organizacijski odbor // Organizing Committee

Članice in član organizacijskega odbora // Members of the Organizing Committee
Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič, Mateja Pezdirc Bartol, Špela Sevšek Šramel

Uredniški odbor zbornika // Editorial Board of the Symposium Proceedings
Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič

Recenzentke in recenzenti // Reviewers
Aleksander Bjelčevič, Katarina Gomboc Čeh, Januška Gostenčnik, Miran Hladnik, Andraž Jež, Karmen Kenda-Jež, Lucija Mandić, Katja Mihurko Poniž, Anja Mrak, Rok Mrvič, Vladimir Osolnik, Darja Pavlič, Matic Pavlič, Urška Perenič, Vesna Požgaj Hadži, Kristina Pranjić, Špela Sevšek Šramel, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto, Andreja Žele


Pišite nam // Contact us

Za vsa vprašanja, povezana z delovanjem Študentske sekcije ali z organizacijo simpozija Philoslavica, smo na voljo na: studentska.sekcija@zdsds.si

Obiščete nas lahko tudi na Facebooku, kjer bomo redno objavljali vse novosti o poteku priprav na simpozij.


Prijavnica // Application form (2021)

Prenos // Download

Vabilo na simpozij // Call for Papers (2021)

vabilo_Philoslavica2021pop