Pravilnik o tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik

[PDF]

Slavistično društvo Slovenije, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana,

izdaja

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju slovenščine Slovenščina ima dolg jezik

 1. člen

Vsebina pravilnika

Pravilnik ureja državno tekmovanje v znanju slovenščine pod naslovom Slovenščina ima dolg jezik in določa:

– cilje tekmovanja;

– nosilca in organizatorja tekmovanja;

– organizacijo in izvedbo tekmovanja;

– naloge nosilca in organizatorja tekmovanja;

– razpis in ravni tekmovanja;

– sodelovanje učiteljev mentorjev in somentorjev ter organizatorjev na šolah in v regijah;

– pogoje za udeležbo na tekmovanju;

– ocenjevalne kriterije in kriterije za podelitev priznanj;

– razglasitev dosežkov in podeljevanje priznanj ter nagrad;

– postopek ugovorov;

– financiranje tekmovanja.

 1. člen

Cilji tekmovanja

Cilji tekmovanja so:

– krepiti in poglabljati literarno, jezikoslovno in kulturološko znanje učencev in dijakov pri slovenščini v povezavi z vsebinami učnega načrta;

– razvijati bralne, pisne in govorne zmožnosti ter javno nastopanje in igro pri učencih ter dijakih;

– krepiti literarno in jezikovno pismenost ter ustvarjalnost;

– spodbujati raziskovalno delo na področju slovenistike, občutek za slovenščino in opazovanje jezika;

– ozaveščati večplastnost slovenskega jezika (od narečja, pogovornega do knjižnega jezika) v medijih (film, radio, gledališče);

– povečati medijsko pismenost in širiti sistematično uporabo novih medijev in tehnologij;

– spodbujati medpredmetno povezovanje;

– spodbujati skupinsko delo pri slovenščini;

– spodbujati medgeneracijsko sodelovanje učencev, dijakov in odraslih;

– ponuditi dodatne dejavnosti za nadarjene;

– poglabljati znanje kot predvideva učni načrt za pouk slovenščine.

 1. člen

Nosilec in organizator tekmovanja

Nosilec in organizator tekmovanja je Slavistično društvo Slovenije. Tekmovanje vodi in usmerja Sekcija Znanost mladini ter strokovna komisija z vodjem, sestavljena iz članov Slavističnega društva Slovenije, univerzitetnih in drugih strokovnjakov ter učiteljev praktikov, ki jo za vsako tekmovanje potrdi Upravni odbor Slavističnega društva Slovenije.

 1. člen

Organizacija in izvedba tekmovanja

Tekmovanje je organizirano na šolski, regijski in državni ravni. Organizatorice tekmovanja na šolski ravni so šole, na regijski ravni pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije in na državni ravni Slavistično društvo Slovenije. V tekmovanje se lahko vključijo učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol v Sloveniji ter šol s slovenskim učnim jezikom in dopolnilnega pouka slovenščine v zamejstvu in po svetu.

 1. člen

Naloge nosilca in organizatorja tekmovanja

Nosilec in organizator tekmovanja poskrbi za nemoteno izvedbo tekmovanja, kar vključuje predvsem naslednje naloge:

– imenuje vodjo tekmovanja;

– pripravi tekmovanje in razpis ter ga javno objavi;

– sprejema predprijave in prijave na tekmovanje;

– tekmovanje koordinira in spremlja;

– izvede državno tekmovanje;

– imenuje strokovno komisijo, ki sestavi tekmovalne naloge in kriterije ocenjevanja;

– zagotovi tiskovine za priznanja in potrdila ter poskrbi za razglasitev rezultatov in podelitev

priznanj;

– poskrbi za arhiviranje izdelkov in vpis v evidenco rezultatov ter za poročilo o tekmovanju.

 1. člen

Naloge vodje

Vodja ima predvsem naslednje naloge:

– sodeluje s šolskimi vodji tekmovanj in pokrajinskimi društvi;

– koordinira pripravo in izvedbo šolskega, regijskega in državnega tekmovanja;

– organizira izobraževalne seminarje in posvete za mentorje ter izvajalce tekmovanja;

– ima pravico nadzora nad celotnim potekom tekmovanja;

– objavi rezultate in sezname dobitnikov priznanj in nagrad.

 1. člen

Sodelovanje učiteljev mentorjev oz. somentorjev ter organizatorjev

Učitelji mentorji in somentorji ter organizatorji na šolah in v regijah na tekmovanju sodelujejo prostovoljno, njihovo delo se ne nagrajuje denarno.

Mentorji in somentorji ter organizatorji tekmovanj za udeležbo na tekmovanju in na izobraževanjih ter za organizacijo in izvedbo tekmovanja pridobijo potrdilo Slavističnega društva v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in dopolnili (Ur. list RS 54/2002), ki se upošteva pri napredovanju v nazive.

 1. člen

Naloge organizatorjev na šolah in v regijah

Tekmovanje na ravni šole vodi tričlanska šolska tekmovalna komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole na predlog mentorjev.

Tekmovanje na ravni regije vodi tričlanska tekmovalna komisija, ki jo imenuje vodstvo pokrajinskega društva.

 1. člen

Razpis in vodenje tekmovanja

Organizator tekmovanja javno objavi razpis tekmovanja do konca junija za naslednje šolsko leto. Razpis je objavljen na spletnem naslovu Slavističnega društva Slovenije https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/znam. Vabilo k udeležbi na tekmovanje se razpošlje tudi šolam.

Razpis tekmovanja vsebuje:

– podatke o organizatorju tekmovanja;

– temo in navodila za izdelavo izdelkov;

– roke in način za prijavo ter oddajo izdelkov;

– kriterije za ocenjevanje.

 1. člen

Ravni zahtevnosti

Tekmovanje poteka na sedmih zahtevnostnih ravneh:

– osnovna šola:

od 6. do 7. razreda;

od 8. do 9. razreda;

– osnovna šola s prilagojenim programom:

od 7. do. 9. razreda;

– gimnazija:

– 1. in 2. letnik;

– 3. in 4. letnik;

– strokovna šola in poklicna šola.

Če se v okviru določene tekmovalne kategorije na tekmovanje na državni ravni uvrstijo manj kot trije tekmovalni izdelki, jih ocenjevalna komisija oceni v okviru najbližje tekmovalne kategorije za osnovno oziroma za srednjo šolo.

 1. člen

Prijava na tekmovanje

Šole pošljejo prijave organizatorju tekmovanja v skladu s tem pravilnikom ter v skladu z vsakoletnim razpisom tekmovanja in navodili organizatorja tekmovanja.

Vsaka šola lahko prijavi na regijsko tekmovanje do tri tekmovalne skupine v vsaki kategoriji in vsako pokrajinsko društvo na državno tekmovanje prav tako do tri tekmovalne skupine v vsaki kategoriji.

Tekmovalno skupino sestavlja od tri do pet učencev oziroma dijakov, mentor, lahko tudi somentor.

Glede na rezultate regijskega tekmovanja pokrajinska društva pošljejo prijave in tekmovalne izdelke na državno tekmovanje.

Vsaka prijava mora vsebovati:

– izpolnjeno in podpisano ter žigosano prijavnico;

– USB ključek s posnetim kratkim filmom;

– pisno predstavitev izdelka;

– literarno predlogo z bibliografskimi podatki;

– izpolnjena in podpisana soglasja staršev za javno objavo rezultatov.

Na tekmovanje se lahko prijavijo vsi učenci in dijaki, katerih starši oziroma zakoniti zastopniki so dali pisno soglasje, da so lahko njihovi rezultati, ki jih bodo dosegli na tekmovanju, javno objavljeni. Prav tako so ob rezultatih javno objavljena tudi imena mentorjev in somentorjev.

 1. člen

Ocenjevalni kriteriji

Strokovna komisija z vodjem pripravi vsebinske smernice in kriterije tekmovanja ter za državno tekmovanje predlaga ocenjevalne komisije, ki jih potrdi predsednik Slavističnega društva. Šole in pokrajinska društva na podlagi kriterijev iz tega pravilnika ter na podlagi vsakoletnega razpisa določijo še druge kriterije, na podlagi katerih bodo ocenjevale izdelke tekmovalnih skupin učencev in dijakov ter njihove izdelke prijavile na regijsko in državno tekmovanje.

Ocenjevanje sestavljajo splošni kriteriji:

– kakovost;

– vloženi trud;

– metode dela in raziskovalni pristop,

ter kriteriji, ki jih strokovnjaki določijo za vsako raven tekmovanja vsako leto posebej in so javno objavljeni ob vsakoletnem razpisu tekmovanja.

 1. člen

Razglasitev dosežkov

Rezultate šolskega tekmovanja objavi šolska tekmovalna komisija, rezultate regijskega tekmovanja in rezultate državnega tekmovanja objavi organizator na spletni strani. Dosežki tekmovalnih skupin in ocene njihovih izdelkov morajo biti objavljeni v 14 dneh po končanem državnem tekmovanju.

 1. člen

Podeljevanje priznanj in nagrad

Priznanja, ki se podeljujejo, so bronasto na šolskem tekmovanju ter srebrno in zlato na državnem tekmovanju. Bronasta priznanja prejmejo tekmovalci, ki so dosegli kriterije za sodelovanje na šolskem tekmovanju. Na regijskem tekmovanju komisije pregledajo in ocenijo prispele izdelke. Med njimi izberejo najkakovostnejše izdelke  glede na kriterije ocenjevanja in jih v skladu z navodili organizatorja tekmovanja odpošljejo na državno tekmovanje. Na državnem tekmovanju se najboljšim tekmovalcem podeljujejo srebrna in zlata priznanja, število pa je usklajeno pa je usklajeno z določili Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Ur. l. RS, št. 74/2021, s spremembami).

Ocenjevalna komisija na državni ravni odloči, kateri tekmovalni izdelki so najboljši v posamezni tekmovalni kategoriji, ter podeli priznanja tekmovalnim skupinam za doseženo prvo mesto v kategoriji, srebrna, zlata priznanja in priznanja za posebne dosežke.

Ob zaključku tekmovanja Slavistično društvo organizira svečano podelitev priznanj in nagrad. Priznanja za učence oz. dijake ter nagrade in potrdila za mentorje, ki se ne udeležijo svečane podelitve, pošljejo organizatorji na šole. Priznanja podpišeta organizator in vodja tekmovanja.

Poleg omenjenih priznanj se lahko podeljujejo tudi posebne nagrade, kot so knjižne nagrade, organizira ekskurzija najboljših tekmovalnih skupin, predstavitve najboljših izdelkov na Slavističnem kongresu in podobno.

 1. člen

Tajnost izdelkov in rezultatov

Organizator in strokovna komisija ter ocenjevalne komisije morajo skrbeti za ohranjanje tajnosti izdelkov, ki se ocenjujejo, in zagotoviti tajnost rezultatov do javne objave.

 1. člen

Hranjenje izdelkov

Šole hranijo izdelke do konca šolskega leta, v katerem poteka tekmovanje. Organizator tekmovanja na državni ravni hrani izdelke vsaj eno leto od razglasitve rezultatov tekmovanja.

 1. člen

Postopek ugovorov

Tekmovalne skupine se lahko pri organizatorju tekmovanja na razglašene rezultate pisno pritožijo v petih dneh, če menijo, da njihov izdelek ni bil ustrezno ocenjen. Strokovna komisija tekmovanja izdelek po ugovoru še enkrat pregleda in odloči o ugovoru. Odločitev strokovne komisije je dokončna, tekmovalna skupina prejme pisni odgovor.

 1. člen

Financiranje tekmovanja

Viri za izvedbo državnega tekmovanja so lahko:

– sredstva, pridobljena preko prijave na javni razpis za šolska tekmovanja in druge razpise;

– sredstva, pridobljena s prijavninami;

– sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja;

– prispevki sponzorjev in donatorjev;

– drugi viri.

 1. člen

Stroški tekmovanja

Stroški tekmovanja so naslednji:

– priprava tekmovanja, meril in ocenjevalnih kriterijev;

– delo vodje tekmovanja in strokovne komisije;

– organizacija seminarjev za mentorje, somentorje in organizatorje tekmovanj;

– izvedba državnega tekmovanja: najem prostorov, pogostitev in drugo;

– delo ocenjevalnih skupin na državnem tekmovanju;

– priznanja in potrdila ter nagrade za tekmovalce;

– organizacija zaključne prireditve.

Prehodne in končne določbe

 1. člen

Veljavnost pravilnika

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju slovenščine Slovenščina ima dolg jezik po predhodni obravnavi sprejme Upravni odbor Slavističnega društva Slovenije. Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše predsednik Slavističnega društva Slovenije. Objavljen je na spletni strani Slavističnega društva Slovenije, sekcije Znanost mladini:
https://zdsds.si/sekcije-in-pokrajinska-drustva/sekcija-znanost-mladini/

Predsednik Slavističnega društva Slovenije

izr. prof. dr. Matej Šekli,  l.r.

V Ljubljani, dne 10. september 2022