Slavistična knjižnica – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Slavistična knjižnica

Usposobljenost učitelja za poučevanje slovenščine
Lev Nikolajevič Tolstoj in sodobna ruska kultura
Razvijanje ključnih zmožnosti pri pouku književnosti v gimnaziji
Novi sprehodi po slovenski poeziji
Iz didaktike slovenščine
Korpusi usvajanja tujega jezika
Empirično-sistemsko raziskovanje literature: Konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri
Najdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela
Vzgoja za krepitev zavesti o narodni pripadnosti pri pouku književnosti v 20. stoletju
V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti
Zgledno omledno: trivialno v slovenski postmoderni književnosti
Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi
Prevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja
Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega: vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818–1852.
Samoglasniški nizi v slovenščini: fonološko-fonetična analiza
Zlog v slovenskem jeziku
Cankar, Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih. / Bibliografski dodatek: [slovenska književnost pri Italijanih po drugi svetovni vojni]
Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945
Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje
Besedna umetnost, 2: Literarna teorija
Južnoslovanski jeziki
N. A. Dobroljubov
Kratek bibliografski pregled slovenskega slovstva
Dve imenski kazali [Imensko kazalo k Cankarjevim Zbranim spisom od I. do XXI. zvezka. Imensko kazalo k Prijateljevi monografiji Janko Kersnik, njegovo delo in doba]
Open Book

Scroll to Top