Nova tematska številka Slavistične revije (67/2) z naslovom Spol v jeziku – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova tematska številka Slavistične revije (67/2) z naslovom Spol v jeziku

Na spletu je dostopna druga letošnja številka Slavistične revije, v kateri pod tematskim naslovom Spol v jeziku objavljamo 29 razprav (https://srl.si/ojs/srl/issue/view/2019-2):
 • Ada Vidovič Muha: Spol – jezikovni sistem in ideologija
I Slovnica – slovar
 • Andreja Žele: Spol v predikaciji
 • Tatjana Marvin: O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini
 • Domen Krvina: Nezaznamovanost nedovršnika v slovenščini kot vzporednica moškemu slovničnemu spolu
 • Gregor Perko: Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah
 • Mojca Smolej: Anormativizem in dileme inkluzivne slovnice
 • Nina Ledinek: Spol v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih kot slovnična in družbena kategorija
 • Saška Štumberger: Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb
 • Nataša Jakop: Izražanje spola v frazeologiji: samostalniški frazemi med slovarjem in korpusom
 • Maria Wtorkowska: O żeńskich formach nazw zawodów, tytułów i stanowisk w języku polskim
 • Hotimir Tivadar: Opis samoglasnikov slovenskega knjižnega jezika z vidika spola govorečega
 • Mija Bon, Vera Smole: Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini
 • Tjaša Jakop: Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju
 • Andreja Legan Ravnikar: Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja: od besedilnih virov k slovarju
 • Irena Orel: Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku
 • Matej Šekli: Izvor pridevnikov tipov bukov in lipov/češnjev v slovenščini
 • Nada Šabec: Jezikoslovni in družbeni vidiki kategorije spola v slovenščini in angleščini
 • Robert Grošelj: Kontrastivno o jezikoslovnih spolnih kategorijah – slovenska in italijanska osebna občna imena za javne funkcije
 • Mladen Uhlik: Izražanje spolske korelacije pri položajnih poimenovanjih v ruščini in slovenščini
 • Petra Stankovska: Slovnični, biološki, generični spol ter sodobna raba v slovenščini in češčini
 • Gašper Ilc, Andrej Stopar: Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini
 • Eva Sicherl: Določitev spola anglizmov v slovenščini
II Družbeni vidik
 • Rastko Močnik: Identitetna politika na univerzi
 • Boris Norman: Род в языке vs. гендер в сознании (когнитивные и социопсихологические аспекты)
 • Helena Dobrovoljc, Marko Stabej: Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika
 • Tina Lengar Verovnik, Monika Kalin Golob: Spol med družbo, jezikovno rabo in predpisom
 • Simona Kranjc: Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih
 • Mira Krajnc Ivič: Spolni stereotipi v informativno-zabavnih spletnih straneh in revijah
 • Boris Kern, Branislava Vičar: Jezik in transspolne identitete
Scroll to Top