Kategorija: Društvo

Vabilo k prijavi na 12. Simpozij mladih slavistov

12. Simpozij mladih slavistov bo potekal v sodelovanju z Oddelkom za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakutete Univerze v Mariboru, Slavističnim društvom Maribor in Študentsko sekcijo Slavističnega društva Maribor, in sicer 12. in 13. decembra 2024 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor).

Letošnja naslovna tema je Upor in njegovi odmevi v slovanskih jezikih in literaturah.

Podrobnejše informacije se nahajajo na spodaj priloženem vabilu in na podstrani Študentske sekcije, kjer najdete tudi prijavnico na simpozij.

Uradno spletno mesto letošnjega simpozija lahko obiščete na tej povezavi.

Organizatorji bomo obvestila redno objavljali tudi na Facebooku.

 

Objava v: Društvo, SD Maribor, Študentska sekcija

Jezik in slovstvo 69/1–2

Izšla je nova številka Jezika in slovstva (letnik 69, št. 1–2).

 

Številka je prosto dostopna na: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/issue/view/1237

 

Uvodnik

Peter Svetina: Profesorju Kmeclu

Aleksander Bjelčevič: Akademik redni profesor dr. Matjaž Kmecl, devetdesetletnik

Razprave I.

Mateja Pezdirc Bartol in Tomaž Toporišič: Popotovanje motiva lepe Vide od Ivana Cankarja do Matjaža Kmecla in Rudija Šelige

Miran Štuhec: Izbrana esejistika Matjaža Kmecla

Irena Novak Popov: Malo v živo in bolj skozi knjige

Miran Hladnik: Po spletnih sledeh Matjaža Kmecla

Razprave II.

Jasmina Šuler Galos: Pozitivno razumevanje svobode v Cankarjevih Hlapcih

Matej Šekli: Zakaj je jezik Brižinskih spomenikov zgodnja slovenščina?

Tone Smolej in Tanja Žigon: Stanovsko gledališče v Ljubljani v sezoni 1838/39: Od Carla Meisla do Friedricha Halma

Timothy Pogačar in Ruth E. Pogačar: Odzivi bralcev na osebna imena v slovenskih novelističnih besedilih

Andreas Leben: Koroška in Slovenci v luči romanopisja ali o koroškem slovenskem in nemškem romanu

Marijan Dović: Nacionalistični »enfant terrible«: Levstik in cenzura

Jožica Čeh Steger: Roman o podnebnih spremembah med znanstveno fantastiko in realnimi izkušnjami

Razprave III.

Aleksander Skaza: Starosta slovenske slavistike Matjaž Kmecl

Dušan Plut: Spominski utrinki

Vladimir Osolnik: Voščilo Matjažu Kmeclu ob njegovi devetdesetletnici

Joža Andrej Mihelič: Gamsov skret pod Koglom in druge zgodbe

Boža Krakar Vogel: Spominski utrinki na srečevanja s profesorjevo živo in vsestransko ustvarjalnostjo

Intervju

Aleksander Bjelčevič: Intervju z univerzitetnim profesorjem, pisateljem in akademikom Matjažem Kmeclom

Bibliografija

Anka Sollner Perdih: Bibliografija prof. dr. Matjaža Kmecla: 2005–2023 in dodatek k bibliografijama do 1994 in 2004

Objava v: Društvo

Prijave na Mednarodni slavistični kongres

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

med 25. 8. in 29.8. 2025 bo v Parizu potekal Mednarodni slavistični kongres. V imenu Slovenskega slavističnega komiteja vas vabimo, da do 10. 4. 2024 na naslov predsedstvo@zdsds.si pošljete svojo prijavo, ki naj vključuje osebne podatke prijavitelja, pedagoški in raziskovalni naziv, ustanovo, naslov referata in povzetek (do 1000 znakov s presledki), najprej v slovenskem in potem še v angleškem jeziku. Pri izbiri povzetkov bomo morali upoštevati slovensko kvoto, tj. največ 12 referatov. Če bo prijavljenih več kot 12 referatov, bodo imele prednost teme, ki vključujejo primerjalno-kontrastivne jezikoslovne in literarnovedne obravnave ter metodološke novosti, ki so tudi mednarodno relevantne. 

Z odločitvijo o sprejemu v predvideno kvoto bodo prijavitelji obveščeni do 25. 4. 2024.

Poleg predvidene kvote referatov se lahko dodatno prijavijo tudi drugi zainteresirani, ki so se že povezali z koordinatorji tematskih blokov in okroglih miz. Seznam tematskih blokov je objavljen na spletni strani: https://zdsds.si/2021/11/tematika-17-mednarodnega-slavisticnega-kongresa-pariz-2023/

Slovenski slavistični komite

 

Objava v: Društvo, Slavistični komite

Jezik in slovstvo 68/4

Izšla je nova številka Jezika in slovstva (letnik 68, št. 4).

V tematski številki, z naslovom Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave,  svoje raziskave, analize in razmišljanja predstavlja 26 jezikoslovk in jezikoslovcev.

Številka je prosto dostopna na: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/issue/current.

 

Razprave

 • Hotimir Tivadar: Retorični vidik sodobne slovenščine in javnega nastopanja v današnjem globalnem svetu s stališča sovražnega govora
 • Monika Kalin Golob, Simon Krek, Tadeja Rozman, Marko Stabej in Boštjan Udovič: Jeziki visokega šolstva 2012–2023: med internacionalizacijo in skrbjo za slovenski jezik
 • Agnes Pisanski Peterlin, Mojca Schlamberger Brezar in Tamara Mikolič Južnič: Jezikovna krajina zavarovanih območij: odraz prevodne politike v enojezičnem in večjezičnem diskurzu
 • Damjan Popič in Matejka Grgič: Korpus lektoriranih slovenskih besedil z območja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja – STIKit: zasnova, gradnja in izzivi
 • Polona Gantar, Mija Bon, Magdalena Gapsa in Špela Arhar Holdt: Šolar-Eval: evalvacijska množica za strojno popravljanje jezikovnih napak v slovenskih besedilih
 • Ada Gruntar Jermol in Mladen Rieger: Zmogljivost sodobnih spletnih prevajalskih pripomočkov in njihova uporaba pri izobraževanju študentov prevajalstva
 • Nataša Logar: Avtomatizmi – kolokacije
 • Polona Gantar, Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem in Simon Krek: Sopomenke 2.0 in Kolokacije 2.0: novi koraki za slovenske odzivne slovarje
 • Saška Štumberger: Besedotvorna terminologija v slovenističnem jezikoslovju
 • Mojca Smolej: Prostovoljna požarna straža: prispevek k zgodovini oblikovanja slovenske terminologije
 • Robert Grošelj: Prevajanje italijanskih izključevalnih odvisnikov v slovenščino
 • Tatjana Balažic Bulc: Avtorjeva prezenca v izvlečkih humanističnih znanstvenih člankov v slovenščini in hrvaščini
 • Ina Poteko in Marko Stabej: Bolj ali manj knjižno: problemi jezikovne analize računalniško posredovane neformalne komunikacije
 • Luka Horjak: Preliminarna raziskava izgovarjave slovenskih jezičnih nezvočnikov z ultrazvočno napravo
 • Haris Agović: Kontrastivna analiza stališč glede spolno vključujoče rabe jezika v časopisih Delo in Die Welt

Vabljeni k branju!

Objava v: Društvo

Jezik in slovstvo, letnik LXVIII, številka 3

Izšla je tretja letošnja številka Jezika in slovstva. Poleg rednih razprav vsebuje tematski sklop o slikanicah, ki sta ga uredili Alenka Žbogar in Milena Mileva Blažić,  ter novo rubriko Sinteza, v kateri kot prvi svojo razpravo o literarnem razvoju slovenske literature objavlja Janko Kos.

VSEBINA

Razprave

Alojzija Zupan Sosič: Literarnost Cankarjevih romanov in Križ na gori

Marianna Deganutti: Selektivni code switching v Grmadi v pristanu Borisa Pahorja

Nika Vizjak Puškar: Odzivi učencev z govorno-jezikovnimi motnjami na priredbo Levstikovega Martina Krpana z Vrha v lahko branje

Dejan Gabrovšek: Vloga odnosnice v slovenski podredno zloženi povedi

Slikanice

Milena Mileva Blažić in Alenka Žbogar: Uvodnik: Slikanice – multimodalnost, problemskost in problematičnos

Milena Mileva Blažić: Pogledi na slikanico

Mateja Pezdirc Bartol: Drugačnost in identiteta v sodobni slovenski slikanic

Ivana Zajc: Vojna tematika v slikanicah Lucije Stepančič in Damijana Stepančiča v čezmejnem prostoru: emocionalni vidik

Alenka Simončič: Knjižna ilustracija na Slovenskem med letoma 1890 in 1920

Dragica Haramija in Janja Batič: Intertekstualne in intervizualne navezave v delu Ele Peroci in Marlenke Stupica Pravljice žive v velikem starem mestu

Sabina Višček: Analiza domnevne otroške perspektive v problemskih slikanicah

Barbara Bednjički Rošer: Z vzgojiteljevo metodično kompetentnostjo do čustvene in bralne pismenosti

Sinteza

Janko Kos: Slovenska literatura – sredi Evrope in zgodovine: kratek pregled literarnega razvoja

Ocene

Boris Kern: Rada Lečič: Slovenski predlogi in frazemi

 

Vabljeni k branju!

Objava v: Društvo