Avtor: admin

Nova tematska številka Slavistične revije (67/2) z naslovom Spol v jeziku

Na spletu je dostopna druga letošnja številka Slavistične revije, v
kateri pod tematskim naslovom Spol v jeziku objavljamo 29 razprav
(https://srl.si/ojs/srl/issue/view/2019-2):

 • Ada Vidovič Muha: Spol – jezikovni sistem in ideologija

I Slovnica – slovar

 • Andreja Žele: Spol v predikaciji
 • Tatjana Marvin: O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini
 • Domen Krvina: Nezaznamovanost nedovršnika v slovenščini kot vzporednica moškemu slovničnemu spolu
 • Gregor Perko: Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah
 • Mojca Smolej: Anormativizem in dileme inkluzivne slovnice
 • Nina Ledinek: Spol v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih kot slovnična in družbena kategorija
 • Saška Štumberger: Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb
 • Nataša Jakop: Izražanje spola v frazeologiji: samostalniški frazemi med slovarjem in korpusom
 • Maria Wtorkowska: O żeńskich formach nazw zawodów, tytułów i stanowisk w języku polskim
 • Hotimir Tivadar: Opis samoglasnikov slovenskega knjižnega jezika z vidika spola govorečega
 • Mija Bon, Vera Smole: Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini
 • Tjaša Jakop: Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju
 • Andreja Legan Ravnikar: Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja: od besedilnih virov k slovarju
 • Irena Orel: Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku
 • Matej Šekli: Izvor pridevnikov tipov bukov in lipov/češnjev v slovenščini
 • Nada Šabec: Jezikoslovni in družbeni vidiki kategorije spola v slovenščini in angleščini
 • Robert Grošelj: Kontrastivno o jezikoslovnih spolnih kategorijah – slovenska in italijanska osebna občna imena za javne funkcije
 • Mladen Uhlik: Izražanje spolske korelacije pri položajnih poimenovanjih v ruščini in slovenščini
 • Petra Stankovska: Slovnični, biološki, generični spol ter sodobna raba v slovenščini in češčini
 • Gašper Ilc, Andrej Stopar: Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini
 • Eva Sicherl: Določitev spola anglizmov v slovenščini

II Družbeni vidik

 • Rastko Močnik: Identitetna politika na univerzi
 • Boris Norman: Род в языке vs. гендер в сознании (когнитивные и социопсихологические аспекты)
 • Helena Dobrovoljc, Marko Stabej: Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika
 • Tina Lengar Verovnik, Monika Kalin Golob: Spol med družbo, jezikovno rabo in predpisom
 • Simona Kranjc: Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih
 • Mira Krajnc Ivič: Spolni stereotipi v informativno-zabavnih spletnih straneh in revijah
 • Boris Kern, Branislava Vičar: Jezik in transspolne identitete
Objava v: Društvo

Razpis tekmovanja iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 8

Slavistično društvo Slovenije, sekcija Znanost mladini, bo v šolskem letu 2019/2020 organiziralo 8. tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik za osnovne in srednje šole. Tema 8. tekmovanja ostaja enaka kot v prejšnjih letih – književnost na filmu. Učenci in dijaki se bodo preizkusili v izdelavi kratkega filma po literarni predlogi. Literarno predlogo si bodo tekmovalne skupine izbrale same izmed knjižnih del, ki so predvidena v učnih načrtih za slovenščino na posamezni stopnji tekmovanja.

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju slovenščine Slovenščina ima dolg jezik (v nadaljevanju Pravilnik tekmovanja), objavljenim na spletnih straneh Slavističnega društva Slovenije.  Na spletnih straneh si lahko ogledate rezultate preteklih tekmovanj in najkakovostnejše filme, ki so prejeli najvišja priznanja na državni ravni.

1.   Cilji tekmovanja

Glavni cilj tekmovanja je spodbuditi delo učencev in dijakov s književnimi besedili: spoznavanje s sporočilnostjo in sestavinami književnih del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in s prenosom književnega dela v filmski jezik. Drugi cilji tekmovanja so: spodbuditi ustvarjalno rabo slovenščine, spoznavanje in rabo  sodobnih medijev ter skupinsko delo učencev in dijakov.

2.   Ravni in tekmovalne kategorije

Tekmovanje bo potekalo na šolski, regijski in državni ravni.

Organizatorice tekmovanja na šolski ravni so šole, na regijski ravni pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije in na državni ravni Slavistično društvo Slovenije.

Tekmovalne kategorije:

1.   6. do 7. razred osnovne šole;

2.   8. do 9. razred osnovne šole;

3.   7. do 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom;

4.   1. in 2. letnik gimnazije;

5.   3. in 4. letnik gimnazije;

6.   strokovna šola;

7.   poklicna šola.

Če se v okviru določene tekmovalne kategorije na tekmovanje na državni ravni uvrstijo manj kot trije tekmovalni izdelki, jih ocenjevalna komisija oceni v okviru najbližje tekmovalne kategorije za osnovno oziroma za srednjo šolo.

3. Tekmovalne skupine

Sestavlja jih od 3 do 5 učencev oz. dijakov (lahko heterogene skupine v okviru iste tekmovalne kategorije) za posamezno tekmovalno kategorijo, mentor, lahko tudi somentor. Tekmovalno skupino sestavljajo avtorji: scenaristi, režiserji, montažerji. Ostali učenci ali dijaki lahko sodelujejo kot dodatna tehnična ali igralska ekipa.

4. Prijava na tekmovanje

Na tekmovanje se prijavijo mentorji in somentorji. Prijave na tekmovanje potekajo od objave razpisa 19. junija do 7. oktobra 2019 preko e-pošte na naslov znam.sds@gmail.com. Prijava mora vsebovati ime in naslov šole, podatke mentorja in somentorja (če ta sodeluje), ime pokrajinskega Slavističnega društva in izjavo o članstvu. Prijavo (obrazec je dosegljiv v PDF in DOCX formatu) je potrebno poslati v skenirani obliki.

5. Prijavnina

Prijavnina znaša 25 evrov za mentorje in somentorje člane Slavističnega društva ter 30 evrov za nečlane, tekmovalci je ne plačajo. Računi bodo na šole poslani po prejetih prijavah. 

6. Izobraževanje za mentorje in somentorje

Potekalo bo v soboto, 12. oktobra 2019, v Ljubljani. V okviru predavanj in delavnic bodo mentorji in somentorji pridobili ustrezne informacije o poteku in vsebini tekmovanja, izbiri literarnega besedila, pripravi scenarija in pisne predstavitve ter kratkega filma. Svoje znanje s področja filmskega ustvarjanja bosta z vami delila Miha Hočevar in Darko Sinko, književnost pa bo s filmom prepletel Klemen Lah. Pridružili se nam bodo dolgoletni mentorji iz osnovnih in srednjih šol s primeri dobre prakse. Program bo objavljen v kratkem.

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju, ki se upošteva pri napredovanju. Izobraževanje bo trajalo 8 ur.

Cena izobraževanj je 35 evrov za člane Slavističnega društva in 40 evrov za nečlane. Prijave sprejemamo do 30. septembra 2019 na obrazcu prijave za tekmovanje.

7. Udeležba na tekmovanju in tekmovalni izdelki

Tekmovalne skupine pošljejo organizatorju tekmovanja na šoli do 5. februarja 2020:

        izpolnjeno in podpisano ter žigosano prijavnico tekmovalne skupine (v PDF/DOCX);

        DVD s posnetim kratkim filmom;

        pisno predstavitev izdelka (pribl. 600 besed);

        literarno predlogo z bibliografskimi podatki (v papirnati obliki);

        izpolnjena in podpisana soglasja staršev za javno objavo rezultatov (izjava v PDF/DOCX).

Samo skenirano prijavnico pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do  5. februarja 2020.  

8. Navodila za pripravo in oddajo izdelkov

Tekmovalne skupine za literarno predlogo izberejo krajše, zaokroženo besedilo, ki je v skladu z učnim načrtom za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Pri prenosu literarne predloge na film morajo upoštevati ključne elemente in sporočilnost književnega dela. Priprava scenarija je pripomoček za izvedbo filma; scenarija ni potrebno oddati. 

Pisna predstavitev:

–          dolžina ok. 600 besed;

–          vsebina:

1.   povzetek literarne predloge;

2.   obrazložitev izbora literarne predloge;

3.   predstavitev prenosa literarne predloge na film;

4.   opis enega do treh glavnih likov.

 

Film:

–        nosilec: DVD;

–        dolžina filma: od 2 do 10 minut;

–        uvodni napis mora vsebovati naslov literarne predloge;

–        avtorji  filma (scenaristi, režiserji in montažerji) morajo biti navedeni v uvodnih ali zaključnih napisih.

Avtorske pravice za literarno predlogo, glasbo itn. morajo biti urejene, tj. potrebno je pridobiti soglasje avtorja za uporabo besedila in glasbe, in to navesti v zaključnih napisih.

Uporabljene vire je potrebno citirati.

Tekmovalni izdelki ne smejo biti javno objavljeni pred razglasitvijo končnih rezultatov na državni ravni.

Učenci oziroma dijaki morajo tekmovalni izdelek, tj. film in pisno predstavitev, v celoti pripraviti sami, tudi snemanje in montažo, brez profesionalnih sodelavcev (izjava na prijavnici). Mentorji in somentorji jih usmerjajo, jim svetujejo, priporočamo organizacijo izobraževalnih delavnic pred pripravo in snemanjem filma ipd.

Priporočena literatura in viri:

–        Jean-Claude Carrière, Pascal Bonitzer, 2000: Scenaristova vadnica. Ljubljana: Cankarjeva založba.

–        Louis Giannetti, 2008: Razumeti film. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Elliot Grove, 2010: 130 projektov za uvod v snemanje filmov. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Robert McKee, 2008: Zgodba: substanca, struktura, stil, načela scenarističnega pisanja. Ljubljana: UMco.

–        Stojan Pelko, 2005: Filmski pojmovnik za mlade. Založba Aristej. Zbirka Pojmovniki, 4. knjiga.

–        Poglej si z novimi očmi!, 2006: Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Poglej s z novimi očmi! 2, 2006: Vodnik za poučevanje najstnikov o filmu in televiziji, namenjen učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Predavanje Ivana Merljaka: http://videolectures.net/rtk2011_merljak_film/

–        Matevž Rudolf, 2013: Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Barbara Zorman, 2009: Sence besede: filmske priredbe slovenske literature (1948–1979). Koper: Založba Annales.

        Naj se vidi. Priročnik za dokumentariste. http://www.filmska-sola.si/snemanje/. www.luksuz.si

 

9.   Ocenjevanje izdelkov

Izdelki bodo ocenjeni z opisno oceno.

Splošni kriteriji ocenjevanja na tekmovanju so:

            –        kakovost;

            –        vloženi trud;

            –        metode dela;

            –        raziskovalni pristop.

 

Posebni kriteriji ocenjevanja so:

–        kakovost pisne predstavitve;

–        poustvarjalnost: prenos literarne predloge na film, upoštevanje ključnih elementov in sporočilnosti literarne predloge;

–        izvirnost pristopa in celovitost filma;

–        filmski jezik: režija, montaža, kamera, scenografija, zvok, dialog, igra;

–        etika.

 

 10.   Potek tekmovanja

Šolsko tekmovanje

Rok za prijave in oddajo izdelkov na šolsko tekmovanje je  5. februarja 2020. Samo skenirano prijavnico pa pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do  5. februarja 2020.

Tekmovanje na šolah bo izvedeno med 6. in 11. februarjem 2020. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani šol 12. februarja 2020 (neuradni) in  13. februarja 2020 (uradni).

Prijavnice in izdelke sprejemajo šolske tekmovalne komisije v skladu z navodili državne komisije in s Pravilnikom tekmovanja. V šolskih komisijah sodelujejo kot člani dva učitelja in učenec oz. dijak. Šolske komisije ocenijo izdelke opisno, in sicer preverijo, ali oddani izdelki ustrezajo zahtevam, ki so navedene v 7. in 8. točki Razpisa. Izdelki, ki zadostijo kriterijem iz 7. in 8. točke Razpisa, so nagrajeni z bronastim priznanjem. Nato med tekmovalnimi izdelki s pomočjo kriterijev iz 9. točke Razpisa komisije izberejo tri najboljše izdelke v posamezni kategoriji za regijsko tekmovanje. Zapisnik o šolskem tekmovanju shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

 

Regijsko tekmovanje

Šolske tekmovalne komisije pošljejo prijavnice in izdelke z dokumentacijo in opisnimi ocenami največ treh najboljših tekmovalnih skupin iz vsake kategorije pristojnemu pokrajinskemu Slavističnemu društvu za regijsko tekmovanje do 14. februarja 2020.

Regijsko tekmovanje bo izvedeno v tednu od 2. do 6. marca 2020. Rezultati bodo objavljeni na spletni Slavističnega društva Slovenije, Sekcije Znanost mladini, 13. marca 2020 (neuradni) in 17. marca 2020 (uradni). V regijskih ocenjevalnih komisijah sodelujejo trije člani, dva člana pristojnega pokrajinskega Slavističnega društva, tretji član je lahko tudi zunanji, ki jih imenuje vodstvo pokrajinskega Slavističnega društva. Komisije ocenijo izdelke opisno v skladu z navedenimi kriteriji za ocenjevanje  iz 9. točke Razpisa ter navodili za pripravo in oddajo izdelkov (7. in 8. točka Razpisa). Izdelkom, ki izpolnjujejo kriterije, podelijo srebrna priznanja, in med tekmovalnimi izdelki izberejo v skladu z 9. točko Razpisa tri najkakovostnejše v posamezni kategoriji za državno tekmovanje.

Zapisnik o regijskem tekmovanju pošljejo po e-pošti mentorjem na šole (e-naslov je na prijavnici tekmovalne skupine), original pa shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

 

Državno tekmovanje

Pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije pošljejo prijave, in sicer največ tri najkakovostnejše izdelke v vsaki kategoriji z dokumentacijo, ter zapisnik regijskega tekmovanja na državno tekmovanje, na naslov Slavističnega društva Slovenije (s pripisom: Za tekmovanje), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana najkasneje do 19. marca 2020 (velja poštni žig).

Državno tekmovanje bo izvedeno v času od 23. do 27. marca 2020. Rezultati bodo objavljeni 1. aprila 2020 (neuradni) in 6. aprila 2020 (uradni) na spletni strani Slavističnega društva Slovenije. Izdelke bo ocenjevala štiričlanska državna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov Slavističnega društva Slovenije in strokovnjakov s področja literarnega in filmskega ustvarjanja.

 

11. Zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj in nagrad

Predstavitve najboljših izdelkov ter podelitev priznanj in nagrad tekmovanja bo v petek, 10. aprila 2020.

Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu znam.sds@gmail.com.

Veselimo se sodelovanja šol, učiteljev, učencev in dijakov ter pokrajinskih društev Slavističnega društva Slovenije v okviru tretjega tekmovanja in vas lepo pozdravljamo.

mag. Renata More,
vodja tekmovanja     

dr. Matej Šekli,
predsednik Slavističnega društva                                                               

Ljubljana, 29. maj 2019

Pomembni datumi tekmovanja:

–       prijava mentorjev in somentorjev: od 19. junija do 7. oktobra 2019

–       izobraževanje mentorjev in somentorjev: 12. oktober 2019, prijava do 30. septembra 2019

 –      prijava na šolsko tekmovanje: 5. februar 2020

–       razglasitev uradnih rezultatov šolskega tekmovanja: 13. februar 2020

–       prijava na regijsko tekmovanje: do 14. februar 2020

–       razglasitev uradnih rezultatov regijskega tekmovanja: 17. marec 2020

–       prijava na državno tekmovanje: 19. marec 2020

–       razglasitev uradnih rezultatov državnega tekmovanja: 6. april 2020

–       podelitev priznanj in nagrad: 17. april 2020 v Kinodvoru.

Objava v: Društvo, Znanost mladini

Uradni rezultati državnega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 7, 2019 (z nagrajenimi filmi)

Osnovna šola

Ocenjevalna komisija: Miha Hočevar, Andrej Rozman Roza, Mojca Kavčič, Katarina Leban Škoda, (predsednica)

6.–7. razred razred OŠ

1. mesto v kategoriji:

Osnovna šola Hruševec Šentjur: Človek (po literarni predlogi B. A. Novak: Človek)

Tekmovalci: Vid Horvat, Gašper Horvat, Klea Testaniere, Pia Černec in Eva Kukovič

Mentorica in somentorica: Katja Gajšek in Tanja Mihevc

YouTube video

Mladi ustvarjalci filma Človek so istoimensko pesem Borisa A. Novaka spretno prenesli na filmsko polje. Dobro ohranjen izvirnik Novakovega rapa ob mladih igralcih zaživi in se pred gledalci zariše kot kolaž človeških zmag in zmot. S ponavljanjem posameznih verzov izhodiščnega besedila ter z učinkovito izbranimi scenskimi rekviziti ustvarjalci filma – videospota pokažejo dvojnost človeške narave: na eni strani veličina, napredek, na drugi pa slepa, gluha in nema »člopica«. S sporočilom se poigrajo sproščeno in z dinamičnim menjavanjem kadrov zavzamejo pri gledalcu popolno pozornost. Mladi filmarji so za svoj projekt izbrali glasbeno podlago, ki je raparju omogočila jasno, razločno in dinamično podajanje vsebine.

8.–9. razred razred OŠ

1. mesto v kategoriji:

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur: Visoška kronika (po literarni predlogi I. Tavčar: Listi iz Visoške kronike)

Tekmovalci: Lev Mišo Kolar, Zala Poje, Neža Poje, Anja Židan in Maša Leskovar

Mentorica in somentorica: Katja Gajšek in Simona Zorko

YouTube video

Film Visoška kronika, posnet po motivih zgodovinskega romana Ivana Tavčarja, je izvirnik ohranil ne le snovno, ampak tudi slogovno. Mladi ustvarjalci uspejo prikazati resničnost stiske mladega dekleta – nekoč čarovnica, danes ničvrednica, drolja, čarovnica. Linč današnjega časa je mobilni, spletni linč. Z glasnim, dolgim, uho parajočim piskom, ki podpre in gledalcu približa občutke nemoči, obupa in brezizhodnosti, so mladi filmski ustvarjalci dogajanje nagnili v smer rešitve. Da ne smemo verjeti, predvsem pa, da ne smemo molčati in ostati neme priče spletnemu nadlegovanju, je pomembno sporočilo, ki ga film Visoška kronika odločno pošilja med mlade.

Srednja šola

Ocenjevalna komisija za srednjo šolo: Miha Hočevar, Andrej Rozman Roza, Sonja Žežlina, Senija Smajlagič (predsednica)

Gimnazija 1. in 2. letnik

1.   mesto v kategoriji in zlato priznanje:

Gimnazija Celje – Center: Obrazi teme (po literarni predlogi S. Kosovel: Svetilka ob cesti)

Tekmovalci: Eva Šket, Laura Penšek Kozmelj in Nastja Zvonar

Mentorica in somentorica: Nataša Grobelnik in Maja Rak

YouTube video

Kaj bi bil človek, če ti je težko biti človek? Postani obcestna svetilka, ki tiha razseva svoj sij na človeka. Tako Kosovel, ki ceni človečnost, sočloveku želi stati ob strani, z njim želi deliti dobro in slabo, zanj želi biti svetilka.
Lepo izbrana lokacija snemanja nakaže socialno naravnanost literarne podlage. Dijaki so Kosovelovo občutljivost za bolečino sočloveka dobro začutili, še jasneje pa so začutili pesnikovo željo po razdajanju. In nemoč. Ne moremo namreč pomagati vsem. Prikazani problemi so tipični, vsakdanji in sodobni. Problemi, ki obremenjujejo mladega človeka so zanj najpomembnejši in največji: ena enka, nesamozavest, negotovost, odhod očeta, videz …

Gimnazija 3. in 4. letnik

1.   mesto v kategoriji in zlato priznanje:

Gimnazija Koper: Lisa iz megle (po literarni predlogi K. Kovič: Južni otok)

Tekmovalci: Nina Kalin, Nina Borg, Larisa Rojnić in Maša Šuligoj

Mentor: Alen Mesarić

YouTube video

Mladenka sanja o prihodnosti. Zanjo prihodnost prihaja s čopičem, slikarsko paleto in sliko. Družba ne razume njenih sanj. Dekle slika, ustvarja, vztraja, poskuša vedno znova … Odziv družbe ni ohrabrujoč. Izbere novo pot, na kateri se ne znajde. Vse na novi poti je preveč togo, tuje in brezbarvno. Šele ko zaživi svoje sanje, se njen svet obarva. Prav navdihujoča je njena zagnanost ob ustvarjanju svetle živobarvne podobe, ki se tudi pri Koviču postavlja kot opozicija temnemu morskemu dnu, grenkim oljkam in mahu. Sporočil, da upanje je, da je vredno vedno znova osmišljati osmišljeno življenje kljub stalnemu nihanju in občutku, da se je južni otok le preveč zabrisal v megli. A južni otok je. Je res?

Strokovna šola

1.   mesto v kategoriji in zlato priznanje:

Dvojezična srednja šola Lendava: Telečja pečenka (po literarni predlogi J. Jurčiča: Telečja pečenka)

Tekmovalci: Peter Škrilec, Teo Horvat in Tim Jože Feher

Mentor in somentor: Štefan Kardoš in Borut Šantak

YouTube video

Jurčič predstavi gospoda Bitiča kot urejenega, strogega, precej odljudenega upokojenega častnika. Dijaki so v filmu ohranili vse bistveno pri upodabljanju gospoda Bitiča in njegove zgodbe. Bitič ostaja urejen, ima ustaljeno življenje z dnevno rutino, vsak dan večerja telečjo pečenko v gostilni pri Zeleniku … In je precej odljuden. Ne druži se z nikomer, ne govori z nikomer, ne potrebuje nikogar … Njegovo največje zadovoljstvo je telečja pečenka. Edino zadovoljstvo. Ko zaide v kuhinjo … Nič več ga ne more osrečiti. Ali pač?

Dijaki so Bitiča predstavili kot burlesko. Zanimiva je izbira načina, zanimiv je tudi prehod iz burlesknega v neburleskno, v trenutku, ko Bitič iz razgovora spozna, da ga deklica, s katero se želi iz nuje poročiti, zaničuje in se mu družba posmehuje. To je spoznanje, ki pelje v smrt.

 

Priznanje za posebni dosežek:

SŠOF: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: Kons 5 (po literarni predlogi Kons 5)

Tekmovalci: Ana Dragić, Maja Krvina in Nika Erjavec

Mentorica in somentorica: Nika Oblak in Betka Pohlin

YouTube video

Kosovelov Kons. 5 je večno aktualen, je nadčasen. To dokazuje tudi ta film. V njem učenci preko kolaža umetniško izdelanih fotografij, izredno dodelanih in dobro izbranih motivov (mediji, denar, sprava, strah, razčlovečenost …) razkrivajo svoj pogled na današnjo stvarnost. Take, kakršne si ne želimo, zato jo pogosto poskušamo olepšati in posladkati. Pa si zgolj mečemo pesek v oči. Govorica filma je brezkompromisna kot Kosovelova beseda, glasbena podlaga pa učinkovito pojača učinek fotografij, tako postane (sicer kratek film) sporočilno zelo močan.

 

Iskrene čestitke vsem v imenu organizatorjev tekmovanja!


mag. Renata More, vodja tekmovanja

Objava v: Znanost mladini

Uradni rezultati regijskega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 7

Podatke smo prejeli od naslednjih pokrajinskih slavističnih društev:

SD Celje, SD Dolenjske in Bele krajine, SD Koper, SD Kranj, SD Maribor, SD Ljubljana, SD Jesenice, SD Posavje, SD Nova Gorica

Srebrna priznanja prejmejo vsi navedeni tekmovalni izdelki (po kategorijah); tisti, ki so podčrtani, se uvrstijo na državno tekmovanje

6. in 7. razred:

Dolgočasen pouk, Tara, Človek, Neuslišana ljubezen, Robinson Crusoe, Deček, ki se je spremenil v mobi, Beseda ni konj, ABRA KADABRA FILM DABRA,  Pišem ti pismo,

Izgubljene ovce, Ni vse slabo, čeprav se sveti

8. in 9. razred:

Ovinkasta pot, Nisem reva, Sem to, kar sem, Visoška kronika, Ali kdaj pomisliš na cvetje?, Županova Micka, Pehar ljubezni, Ujeta, Dio, Izidor!, Brownie, Niso me sprejeli, Vesela smrt, Ljubezen pa taka, Črna, Mislim, da bi morale pobegniti od doma, Internet in Pomfrit,

1. in 2. gimnazije:

Čakajoč na life, Obrazi teme, Čas modrecev, Trenutek večnosti, Sonder, Sebek

3. in 4. letnik:

Goščava, Razkol, Dogodek v mestu Gogi, Špegli, Agog, Kostanj posebne sorte, Falsus, Lisa iz megle, Tišina nemira, Črni madež

Strokovna šola:

Primož,  Kons 5, Nebo, nebo, Zanka, N.N. in črna peha čez oči

Iskrene čestitke tekmovalcem in mentorjem, iskrena hvala pokrajinskim društvom in komisijam za izvedbo regijskega tekmovanja!

mag. Renata More, vodja tekmovanja

Objava v: Znanost mladini