Avtor: Neža Kočnik

Jezik in slovstvo 69/1–2

Izšla je nova številka Jezika in slovstva (letnik 69, št. 1–2).

 

Številka je prosto dostopna na: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/issue/view/1237

 

Uvodnik

Peter Svetina: Profesorju Kmeclu

Aleksander Bjelčevič: Akademik redni profesor dr. Matjaž Kmecl, devetdesetletnik

Razprave I.

Mateja Pezdirc Bartol in Tomaž Toporišič: Popotovanje motiva lepe Vide od Ivana Cankarja do Matjaža Kmecla in Rudija Šelige

Miran Štuhec: Izbrana esejistika Matjaža Kmecla

Irena Novak Popov: Malo v živo in bolj skozi knjige

Miran Hladnik: Po spletnih sledeh Matjaža Kmecla

Razprave II.

Jasmina Šuler Galos: Pozitivno razumevanje svobode v Cankarjevih Hlapcih

Matej Šekli: Zakaj je jezik Brižinskih spomenikov zgodnja slovenščina?

Tone Smolej in Tanja Žigon: Stanovsko gledališče v Ljubljani v sezoni 1838/39: Od Carla Meisla do Friedricha Halma

Timothy Pogačar in Ruth E. Pogačar: Odzivi bralcev na osebna imena v slovenskih novelističnih besedilih

Andreas Leben: Koroška in Slovenci v luči romanopisja ali o koroškem slovenskem in nemškem romanu

Marijan Dović: Nacionalistični »enfant terrible«: Levstik in cenzura

Jožica Čeh Steger: Roman o podnebnih spremembah med znanstveno fantastiko in realnimi izkušnjami

Razprave III.

Aleksander Skaza: Starosta slovenske slavistike Matjaž Kmecl

Dušan Plut: Spominski utrinki

Vladimir Osolnik: Voščilo Matjažu Kmeclu ob njegovi devetdesetletnici

Joža Andrej Mihelič: Gamsov skret pod Koglom in druge zgodbe

Boža Krakar Vogel: Spominski utrinki na srečevanja s profesorjevo živo in vsestransko ustvarjalnostjo

Intervju

Aleksander Bjelčevič: Intervju z univerzitetnim profesorjem, pisateljem in akademikom Matjažem Kmeclom

Bibliografija

Anka Sollner Perdih: Bibliografija prof. dr. Matjaža Kmecla: 2005–2023 in dodatek k bibliografijama do 1994 in 2004

Objava v: Društvo

Prijave na Mednarodni slavistični kongres

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

med 25. 8. in 29.8. 2025 bo v Parizu potekal Mednarodni slavistični kongres. V imenu Slovenskega slavističnega komiteja vas vabimo, da do 10. 4. 2024 na naslov predsedstvo@zdsds.si pošljete svojo prijavo, ki naj vključuje osebne podatke prijavitelja, pedagoški in raziskovalni naziv, ustanovo, naslov referata in povzetek (do 1000 znakov s presledki), najprej v slovenskem in potem še v angleškem jeziku. Pri izbiri povzetkov bomo morali upoštevati slovensko kvoto, tj. največ 12 referatov. Če bo prijavljenih več kot 12 referatov, bodo imele prednost teme, ki vključujejo primerjalno-kontrastivne jezikoslovne in literarnovedne obravnave ter metodološke novosti, ki so tudi mednarodno relevantne. 

Z odločitvijo o sprejemu v predvideno kvoto bodo prijavitelji obveščeni do 25. 4. 2024.

Poleg predvidene kvote referatov se lahko dodatno prijavijo tudi drugi zainteresirani, ki so se že povezali z koordinatorji tematskih blokov in okroglih miz. Seznam tematskih blokov je objavljen na spletni strani: https://zdsds.si/2021/11/tematika-17-mednarodnega-slavisticnega-kongresa-pariz-2023/

Slovenski slavistični komite

 

Objava v: Društvo, Slavistični komite

Jezik in slovstvo 68/4

Izšla je nova številka Jezika in slovstva (letnik 68, št. 4).

V tematski številki, z naslovom Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave,  svoje raziskave, analize in razmišljanja predstavlja 26 jezikoslovk in jezikoslovcev.

Številka je prosto dostopna na: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/issue/current.

 

Razprave

 • Hotimir Tivadar: Retorični vidik sodobne slovenščine in javnega nastopanja v današnjem globalnem svetu s stališča sovražnega govora
 • Monika Kalin Golob, Simon Krek, Tadeja Rozman, Marko Stabej in Boštjan Udovič: Jeziki visokega šolstva 2012–2023: med internacionalizacijo in skrbjo za slovenski jezik
 • Agnes Pisanski Peterlin, Mojca Schlamberger Brezar in Tamara Mikolič Južnič: Jezikovna krajina zavarovanih območij: odraz prevodne politike v enojezičnem in večjezičnem diskurzu
 • Damjan Popič in Matejka Grgič: Korpus lektoriranih slovenskih besedil z območja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja – STIKit: zasnova, gradnja in izzivi
 • Polona Gantar, Mija Bon, Magdalena Gapsa in Špela Arhar Holdt: Šolar-Eval: evalvacijska množica za strojno popravljanje jezikovnih napak v slovenskih besedilih
 • Ada Gruntar Jermol in Mladen Rieger: Zmogljivost sodobnih spletnih prevajalskih pripomočkov in njihova uporaba pri izobraževanju študentov prevajalstva
 • Nataša Logar: Avtomatizmi – kolokacije
 • Polona Gantar, Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem in Simon Krek: Sopomenke 2.0 in Kolokacije 2.0: novi koraki za slovenske odzivne slovarje
 • Saška Štumberger: Besedotvorna terminologija v slovenističnem jezikoslovju
 • Mojca Smolej: Prostovoljna požarna straža: prispevek k zgodovini oblikovanja slovenske terminologije
 • Robert Grošelj: Prevajanje italijanskih izključevalnih odvisnikov v slovenščino
 • Tatjana Balažic Bulc: Avtorjeva prezenca v izvlečkih humanističnih znanstvenih člankov v slovenščini in hrvaščini
 • Ina Poteko in Marko Stabej: Bolj ali manj knjižno: problemi jezikovne analize računalniško posredovane neformalne komunikacije
 • Luka Horjak: Preliminarna raziskava izgovarjave slovenskih jezičnih nezvočnikov z ultrazvočno napravo
 • Haris Agović: Kontrastivna analiza stališč glede spolno vključujoče rabe jezika v časopisih Delo in Die Welt

Vabljeni k branju!

Objava v: Društvo

Jezik in slovstvo, letnik LXVIII, številka 3

Izšla je tretja letošnja številka Jezika in slovstva. Poleg rednih razprav vsebuje tematski sklop o slikanicah, ki sta ga uredili Alenka Žbogar in Milena Mileva Blažić,  ter novo rubriko Sinteza, v kateri kot prvi svojo razpravo o literarnem razvoju slovenske literature objavlja Janko Kos.

VSEBINA

Razprave

Alojzija Zupan Sosič: Literarnost Cankarjevih romanov in Križ na gori

Marianna Deganutti: Selektivni code switching v Grmadi v pristanu Borisa Pahorja

Nika Vizjak Puškar: Odzivi učencev z govorno-jezikovnimi motnjami na priredbo Levstikovega Martina Krpana z Vrha v lahko branje

Dejan Gabrovšek: Vloga odnosnice v slovenski podredno zloženi povedi

Slikanice

Milena Mileva Blažić in Alenka Žbogar: Uvodnik: Slikanice – multimodalnost, problemskost in problematičnos

Milena Mileva Blažić: Pogledi na slikanico

Mateja Pezdirc Bartol: Drugačnost in identiteta v sodobni slovenski slikanic

Ivana Zajc: Vojna tematika v slikanicah Lucije Stepančič in Damijana Stepančiča v čezmejnem prostoru: emocionalni vidik

Alenka Simončič: Knjižna ilustracija na Slovenskem med letoma 1890 in 1920

Dragica Haramija in Janja Batič: Intertekstualne in intervizualne navezave v delu Ele Peroci in Marlenke Stupica Pravljice žive v velikem starem mestu

Sabina Višček: Analiza domnevne otroške perspektive v problemskih slikanicah

Barbara Bednjički Rošer: Z vzgojiteljevo metodično kompetentnostjo do čustvene in bralne pismenosti

Sinteza

Janko Kos: Slovenska literatura – sredi Evrope in zgodovine: kratek pregled literarnega razvoja

Ocene

Boris Kern: Rada Lečič: Slovenski predlogi in frazemi

 

Vabljeni k branju!

Objava v: Društvo