Kategorija: Društvo

Razpis tekmovanja iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 11

Slavistično društvo Slovenije, sekcija Znanost mladini, bo v šolskem letu 2023/2024 organiziralo 11. tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik za osnovne in srednje šole. Tema 11. tekmovanja ostaja enaka kot v prejšnjih letih – književnost na filmu. Učenci in dijaki se bodo preizkusili v izdelavi kratkega filma po literarni predlogi. Literarno predlogo si bodo tekmovalne skupine izbrale same izmed knjižnih del, ki so primerna za posamezno stopnjo tekmovanja.

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju slovenščine Slovenščina ima dolg jezik (v nadaljevanju Pravilnik tekmovanja), objavljenim na spletnih straneh Slavističnega društva Slovenije. Na spletnih straneh si lahko ogledate rezultate preteklih tekmovanj in najkakovostnejše filme, ki so prejeli najvišja priznanja na državni ravni.

1 Cilji tekmovanja

Glavni cilj tekmovanja je spodbuditi delo učencev in dijakov s književnimi besedili: spoznavanje s sporočilnostjo in sestavinami književnih del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in s prenosom književnega dela v filmski jezik. Drugi cilji tekmovanja so: spodbuditi ustvarjalno rabo slovenščine, spoznavanje in rabo  sodobnih medijev ter skupinsko delo učencev in dijakov.

2 Ravni in tekmovalne kategorije

Tekmovanje bo potekalo na šolski, regijski in državni ravni.

Organizatorice tekmovanja na šolski ravni so šole, na regijski ravni pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije in na državni ravni Slavistično društvo Slovenije.

Tekmovalne kategorije:

 1.  6. do 7. razred osnovne šole;
 2.  8. do 9. razred osnovne šole;
 3.  7. do 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom;
 4.  1. in 2. letnik gimnazije;
 5.  3. in 4. letnik gimnazije;
 6.  strokovna šola;
 7.  poklicna šola.

Če se v okviru določene tekmovalne kategorije na tekmovanje na državni ravni uvrstijo manj kot trije tekmovalni izdelki, jih ocenjevalna komisija oceni v okviru najbližje tekmovalne kategorije za osnovno oziroma za srednjo šolo.

3 Tekmovalne skupine

Sestavlja jih od 3 do 5 učencev oz. dijakov (lahko heterogene skupine v okviru iste tekmovalne kategorije) za posamezno tekmovalno kategorijo, mentor, lahko tudi somentor. Tekmovalno skupino sestavljajo avtorji: scenaristi, režiserji, montažerji. Ostali učenci ali dijaki lahko sodelujejo kot dodatna tehnična ali igralska ekipa.

4 Prijava na tekmovanje

Na tekmovanje se prijavijo mentorji in somentorji. Prijave na tekmovanje potekajo od objave razpisa 20. junija do 20. septembra 2023 prek e-pošte na naslov znam.sds@gmail.com. Prijava mora vsebovati ime in naslov šole, podatke mentorja in somentorja (če ta sodeluje), ime pokrajinskega Slavističnega društva in izjavo o članstvu. Prijavnico s soglasjem za obdelavo osebnih podatkov za namen tekmovanja je potrebno poslati podpisano, v pdf ali jpg obliki.

5 Prijavnina na tekmovanje

Prijavnina znaša 35 evrov za mentorje in somentorje člane Slavističnega društva ter 45 evrov za nečlane, tekmovalci je ne plačajo. Računi bodo na šole poslani po prejetih prijavah.

6 Izobraževanje za mentorje in somentorje

Seminar bo potekal v soboto, 23. septembra 2023, v Ljubljani. V okviru predavanj in delavnic (8-urni program) bodo udeleženci pridobili ustrezne informacije o poteku in vsebini tekmovanja, izbiri literarnega besedila, pripravi scenarija in pisne predstavitve ter kratkega filma, čas bo tudi za razpravo. Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo Slavističnega društva Slovenije o udeležbi, ki se upošteva pri napredovanju. Prijavnina za izobraževanje znaša 35 evrov za člane Slavističnega društva in 45 evrov za nečlane. Prijavite se prek Prijavnice na tekmovanje za mentorje in somentorje.

7 Udeležba na tekmovanju in tekmovalni izdelki

Tekmovalne skupine pošljejo organizatorju tekmovanja na šoli do 26. januarja 2024 prek WeTransferja:

Samo podpisano prijavnico pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do 26. januarja 2024.

8 Navodila za pripravo in oddajo izdelkov

Tekmovalne skupine za literarno predlogo izberejo krajše, zaokroženo besedilo, ki je primerno za posamezno tekmovalno kategorijo. Pri prenosu literarne predloge na film morajo upoštevati ključne elemente in sporočilnost književnega dela. Priprava scenarija je pripomoček za izvedbo filma; scenarija ni potrebno oddati.

Pisna predstavitev:

 • dolžina ok. 600 besed;
 • vsebina:
 1. povzetek literarne predloge;
 2. obrazložitev izbora literarne predloge;
 3. predstavitev prenosa literarne predloge na film;
 4. opis enega do treh glavnih likov.

Film:

 • prenosnik: WeTransfer;
 • dolžina filma: od 2 do 10 minut;
 • uvodni napis mora vsebovati naslov literarne predloge;
 • avtorji filma (scenaristi, režiserji in montažerji) morajo biti navedeni v uvodnih ali zaključnih napisih.

Avtorske pravice za literarno predlogo, glasbo itn. morajo biti urejene, tj. potrebno je pridobiti soglasje avtorja za uporabo besedila in glasbe, in to navesti v zaključnih napisih v filmu.

Uporabljene vire je potrebno citirati.

Tekmovalni izdelki ne smejo biti javno objavljeni pred razglasitvijo končnih rezultatov na državni ravni.

Učenci oziroma dijaki morajo tekmovalni izdelek, tj. film in pisno predstavitev, v celoti pripraviti sami, tudi snemanje in montažo, brez profesionalnih sodelavcev (izjava na prijavnici). Mentorji in somentorji jih usmerjajo, jim svetujejo, priporočamo organizacijo izobraževalnih delavnic pred pripravo in snemanjem filma ipd.

Priporočena literatura in viri:

 • Jean-Claude Carrière, Pascal Bonitzer, 2000: Scenaristova vadnica. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Louis Giannetti, 2008: Razumeti film. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Elliot Grove, 2010: 130 projektov za uvod v snemanje filmov. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Robert McKee, 2008: Zgodba: substanca, struktura, stil, načela scenarističnega pisanja. Ljubljana: UMco.
 • Stojan Pelko, 2005: Filmski pojmovnik za mlade. Založba Aristej. Zbirka Pojmovniki, 4. knjiga.
 • Poglej si z novimi očmi!, 2006: Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Poglej si z novimi očmi! 2, 2006: Vodnik za poučevanje najstnikov o filmu in televiziji, namenjen učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Predavanje Ivana Merljaka: http://videolectures.net/rtk2011_merljak_film/
 • Matevž Rudolf, 2013: Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.
 • Barbara Zorman, 2009: Sence besede: filmske priredbe slovenske literature (1948–1979). Koper: Založba Annales.
 • Naj se vidi. Priročnik za dokumentariste. http://www.filmska-sola.si/snemanje/www.luksuz.si.
 • Objavljeni nagrajeni filmi s prejšnjih tekmovanj Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu.

9 Ocenjevanje izdelkov

Izdelki bodo ocenjeni z opisno oceno.

Splošni kriteriji ocenjevanja na tekmovanju so:

 • kakovost;
 • vloženi trud;
 • metode dela;
 • raziskovalni pristop.

Posebni kriteriji ocenjevanja so:

 • kakovost pisne predstavitve;
 • poustvarjalnost: prenos literarne predloge na film, upoštevanje ključnih elementov in sporočilnosti literarne predloge;
 • izvirnost pristopa in celovitost filma;
 • filmski jezik: režija, montaža, kamera, scenografija, zvok, dialog, igra;
 • etika.

10 Potek tekmovanja

Šolsko tekmovanje

Rok za prijave in oddajo izdelkov na šolsko tekmovanje je 26. januarja 2024. Samo podpisano prijavnico pa pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do 26. januarja 2024.

Tekmovanje na šolah bo izvedeno med 29. januarjem in 2. februarjem 2024. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani šol 5. februarja 2024 (neuradni) in 12. februarja 2024 (uradni).

Prijavnice in izdelke sprejemajo šolske tekmovalne komisije v skladu z navodili državne komisije in s Pravilnikom tekmovanja. V šolskih komisijah sodelujejo kot člani dva učitelja in učenec oz. dijak. Šolske komisije ocenijo izdelke opisno, in sicer preverijo, ali oddani izdelki ustrezajo zahtevam, ki so navedene v 7. in 8. točki Razpisa. Izdelki, ki zadostijo kriterijem iz 7. in 8. točke Razpisa, so nagrajeni z bronastim priznanjem.

Nato med tekmovalnimi izdelki s pomočjo kriterijev iz 9. točke Razpisa komisije izberejo tri najboljše izdelke v posamezni kategoriji za regijsko tekmovanje. Zapisnik o šolskem tekmovanju shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

Regijsko tekmovanje

Šolske tekmovalne komisije pošljejo prijavnice in izdelke (posnetek kratkega filma, pisno predstavitev izdelka, literarno predlogo z bibliografskimi podatki) z dokumentacijo (soglasje staršev za obdelavo osebnih podatkov in javno objavo) in opisnimi ocenami največ treh najboljših tekmovalnih skupin iz vsake kategorije pristojnemu pokrajinskemu slavističnemu društvu za regijsko tekmovanje do 15. februarja 2024 prek WeTransferja.

Regijsko tekmovanje bo izvedeno v tednu od 4. do 8. marca 2024. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Slavističnega društva Slovenije, Sekcije Znanost mladini, 12. marca 2024 (neuradni) in 18. marca 2024 (uradni). V regijskih ocenjevalnih komisijah sodelujejo trije člani, ki jih imenuje vodstvo pokrajinskega Slavističnega društva. Dva člana pristojnega pokrajinskega Slavističnega društva, tretji član je lahko tudi zunanji. Komisije ocenijo izdelke opisno v skladu z navedenimi kriteriji za ocenjevanje  iz 9. točke Razpisa ter navodili za pripravo in oddajo izdelkov (7. in 8. točka Razpisa). Med tekmovalnimi izdelki, ki izpolnjujejo kriterije regijskega tekmovanja, izberejo v skladu z 9. točko Razpisa tri najkakovostnejše v posamezni kategoriji za državno tekmovanje. Rezultate regijskega tekmovanja pošljejo organizatorju tekmovanja po e-pošti na naslov: znam.sds@gmail.com, najkasneje do 11. marca 2024 za javno objavo.

Zapisnik o regijskem tekmovanju pošljejo po e-pošti mentorjem na šole (e-naslov je na prijavnici tekmovalne skupine), original pa shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

Državno tekmovanje

Pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije pošljejo prijave, in sicer največ tri najkakovostnejše izdelke v vsaki kategoriji z dokumentacijo, ter podpisani zapisnik regijskega tekmovanja na državno tekmovanje prek WeTransferja na e-naslov znam.sds@gmail.com najkasneje do 21. marca 2024 do 24. ure.

Državno tekmovanje bo izvedeno v času od 25. do 29. marca 2024. Rezultati bodo objavljeni 2. aprila 2024 (neuradni) in 8. aprila 2024 (uradni) na spletni strani Slavističnega društva Slovenije. Izdelke bo ocenjevala štiričlanska državna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov Slavističnega društva Slovenije in strokovnjakov s področja literarnega in filmskega ustvarjanja.

11 Zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj in nagrad

Predstavitve najboljših izdelkov ter podelitev priznanj in nagrad tekmovanja bo v petek, 26. aprila 2024.

Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu znam.sds@gmail.com.

Veselimo se sodelovanja šol, učiteljev, učencev in dijakov ter pokrajinskih društev Slavističnega društva Slovenije v okviru tretjega tekmovanja in vas lepo pozdravljamo.

Mag. Renata More in dr. Mojca Nidorfer
vodji tekmovanja

Dr. Jožica Jožef Beg,
predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Ljubljana, 16. junij 2023

 Pomembni datumi tekmovanja

 • prijava mentorjev in somentorjev: od 20. junija do 20. septembra 2023
 • izobraževanje za mentorje in somentorje tekmovanja: 23. september 2023
 • prijava na šolsko tekmovanje in organizatorju tekmovanja: do 26. januarja 2024
 • razglasitev uradnih rezultatov šolskega tekmovanja: 12. februar 2024
 • prijava na regijsko tekmovanje: do 15. februarja 2024
 • razglasitev uradnih rezultatov regijskega tekmovanja: 18. marec 2024
 • prijava na državno tekmovanje: do 21. marca 2024
 • razglasitev uradnih rezultatov državnega tekmovanja: 8. april 2024
 • podelitev priznanj in nagrad: 26. april 2024, v Kinodvoru
Objava v: Društvo, Znanost mladini

Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 10 – filmi in ocene

Uradni rezultati državnega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 10

Osnovna šola

Ocenjevalna komisija: Katarina Leban Škoda (predsednica), Katarina Jaklitsch Jakše, Rok Biček in Ciril Oberstar

6. in 7. razred:

1. mesto v kategoriji: Cesarjeva nova oblačila (po literarni predlogi: H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila)

OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

Tekmovalci: Mija Kocijančič, Ela Muratović, Valerij Luzar, Žana Žagar, Benjamin Balagić

Mentorica: Barbara Troha Šimnic

Ocena: Film z duhovitim začetkom in s pomenljivo sporočilnostjo, da se prevzetnost ne splača, je neke vrste parodija na oddaje o vplivnicah in reklame, navdihnjena z zgledom rubrike oddaje V petek zvečer. Aktualizirana preobleka v filmu Cesarjeva nova oblačila prijetno preseneti s preobratom in moralo, ki uči, da je najbolje biti preprosto kar to, kar si. Zunanji videz, oblačila po zadnji modi, všečki na instagramu, sledenje modnim zapovedim – skrbi, ki bi prav gotovo bolj kot vse drugo zaposlovale glavo cesarju iz vsem dobro znane pravljice. Mladi filmski ustvarjalci so cesarjev napuh odlično postavili v sodoben okvir. Z napovedjo valentinovega plesa in pripravo nanj prikažejo razmišljanje in funkcioniranje današnje mladine, obremenjene s socialnimi omrežji in različnimi prodajnimi triki. Na plesu pa podajo pomembno sporočilo vsem generacijam: »Najbolje je biti to, kar si.« Ko se razkrije resnica o najbolj »kul punci« na šoli, se tisto, kar je preprosto in iskreno, izkaže za edino vredno in trajno. Izmenjuje se več prostorov dogajanja: zunaj, razred, kopalnica. Uporabljata se sleng in pogovorni jezik, a sta primerna glede na temo in sporočilo. V filmu prevladuje televizijski pristop in žanr zabavne oddaje, a ustvarjalci okvire »žanra« kmalu prestopijo z inovativno rabo preskokov v slikovni format mobilnega telefona ter z zanimivo rabo glasbe. Pripovedni vidik odslikuje spretna uporaba zamolka.

Posnetek

8. in 9. razred:

1. mesto v kategoriji in zlato priznanje: Z(budilka) (po literarni predlogi: Valentin Vodnik: Dramilo)

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju

Tekmovalci: Taja Berlec, Julija Remih, Jerca Sedeljšak, Žana Semprimožnik, Žiga Korošec

mentorica: Alenka Stopar

somentorica: Tamara Damjanac

Ocena: Film, v katerem prevladuje oblika esejskega filma, spretno krmari med različnimi pristopi k slikovnemu in zvočnemu posredovanju življenja in dela Valentina Vodnika. Odlikujeta ga vešča raba tehnike kadra in proti-kadra, v kateri so posneti nekateri dialogi, ustvarjanje pomena z abstraktno podobo (nihalo), gradnja vzdušja s premišljeno scenografijo in presenetljiv preskok v kostumsko dramo. S pripovednega vidika je izjemno učinkovita duhovita vpeljava stranskih komičnih likov in predvsem umestitev glasbenih vložkov. Film je prelep kolaž različnih oblikovnih pristopov dokumentarnega, esejskega in igranega filma. Žanrsko se prepletajo filmski in nefilmski žanri, vendar so povezani v celoto. Prikaže aktualizacijo pouka in vključuje dokumentarne elemente. Zaznamuje ga dobra in prepričljiva igra. Tudi glasba je aktualizirana. »Slovenca sem predramil!« sta dejala Vodnik in glavna filmska oseba. Film na prijeten, zanimiv in humoren način predstavi življenje in delo Valentina Vodnika in kot tak tudi vzbudi zanimanje učencev zanj in za slovenščino. Za popestritev so ustvarjalci vključili uganke in odnos med bratom in sestrico, ki jo že meče puberteta, za duh po preteklosti pa pisanje s peresom ob sveči. Piko na i doda jed iz Kuharskih bukev, posebno pozornost pa si zasluži avtorska glasba s smiselno umeščenim in zanimivim besedilom. Mladi filmski ustvarjalci so s filmom Z(budilka) pravzaprav postavili nov spomenik pesniku Valentinu Vodniku. V filmu so prikazali tegobe, s katerimi se sooča učenec ob domači nalogi, ko mora pripraviti predstavitev o pesnikovem življenju, hkrati pa premišljeno razkrivali biografske podatke o pomembnem slovenskem razsvetljencu. Skozi celoten film se pnejo Vodnikovi verzi pesmi Dramilo, ki jo parafrazirano preberemo že v samem naslovu filma. Film ima izobraževalno vrednost, hkrati pa deluje sproščeno in gledalca zabava s komičnimi situacijami. Ustvarjalci filma in glasbe pravijo: »Pet sem dobil, Slovenca sem predramil,« mi pa dodajamo: » … in 1. mesto na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik osvojil.«

Posnetek

Priznanje za posebne dosežke: Ljubezen v omari (po literarni predlogi: Vinko Moederndorfer: Romeo in Julija iz sosednje ulice)

OŠ Apače

Tekmovalci: Lana Voršič, Žiga Lah, Nina Šebjanič, Eva Senekovič, Neja Rakuša

Mentorica: Lea Seme

Somentor: Vasja Rovšnik

Ocena: Film svojo pripoved gradi s premišljeno montažo lepo posnetih kadrov in predvsem z izjemnim občutkom za globinsko kompozicijo slike v uvodni sekvenci filma. Pripovedna zatikanja ljubezenske tematike lepo preglasi z ubrano dramaturgijo zapleta ter razpleta nežne in sramežljive romantične pisemske zveze. Zanimivo je vključen motiv pisem, dogajalni prostor (kopalnica in garderoba), je primeren sporočilnosti, saj obravnava prikrito nasilje in izsiljevanje v šoli, med učenci. Ljubezen premaga hudobijo. Naslov filma je pravzaprav tudi glavno sporočilo – ker ljubezni ni upal izpovedati naravnost, ji je v garderobni omarici pustil sporočilce. Na srečo je ona omarico odprla in ljubezen je zaživela. Ljubezen v omari je film, posnet po motivih pesniške zbirke Romeo in Julija iz sosednje ulice. Zbirka je filmskim ustvarjalcem služila kot snovni okvir, v katerega so postavili zgodbo deklice Julije. Čeprav je ljubezen vodilna tema zbirke, se v filmu najprej  soočimo s problemom medvrstniškega nasilja. Ljubezen ima odločilno besedo na koncu, ko končno uspe priti iz omare, kamor se je vse dotlej skrivala v pisma in besede, in zaživi na ustnicah in v prepletu prstov. Konec je res hollywoodski, kot je napovedovalo Romeovo drobno pisemce v omari. Pesnik motiv Romea in Julije prenese v mladost današnjega časa, ustvarjalci filma Ljubezen v omari pa večna lika prepričljivo oživijo na filmskem platnu.

Posnetek

Srednja šola

Ocenjevalna komisija: Senija Smajlagić (predsednica), Katarina Jaklitsch Jakše, Rok Biček in Ciril Oberstar

1. in 2. letnik:

1. mesto v kategoriji: Označeni (po literarni predlogi: Veronika Dintinjana: V suhem doku)

Gimnazija Celje­ – Center

Tekmovalci: Svit Zagoričnik, Nika Zatler, Jerneja Sikošek

Mentorica: Nataša Grobelnik

Somentorici: Maja Rak in Petra Lajlar

Ocena: V filmu Označeni najdemo različne pristope k filmskem upovedovanju zgodbe. Podobe filma spremlja prvoosebni komentatorski glas, ki nas po kratkih uvodnih sekvencah iz pripovedne sedanjosti s pomočjo retrospekcije preseli v preteklost in nam v spretno posnetih kadrih prikaže usodni dogodek. Film je pripovedno izjemno razvejan in bogat, saj posega po osebnoizpovednem naratorskem glasu in subjektivni kameri, uvaja retrospekcije in preskoke v času, tako s sliko kot z glasom izraža notranja občutja in uprizarja spominske prebliske.

Posnetek

3. in 4. letnik:

1. mesto v kategoriji in zlato priznanje: Vertigo (po literarni predlogi: Emil Zola: Beznica)

Gimnazija Celje – Center

Tekmovalci: Nika Turnšek, Nadja Gorišek in Ana Mia Bedjanič

Mentorica: Nataša Grobelnik

Somentorici: Maja Rak in Petra Lajlar

Ocena: Dramatičen film z grotesknimi elementi, pretresljivo lep, kar doseže s kontrasti in estetiko grdega, hkrati pa obravnava pomembne sodobne družbene probleme: pohlep, požrešnost, omamo … Film preseneti z nenavadno kombinacijo simbolizma in naturalizma, slikovne abstrakcije in zvočnega realizma, kostumske preteklosti in tematske aktualnosti, vrtoglavico podob in občutkov ter nenazadnje s pogumno evokacijo naslova enega izmed najlepših in najbolj razvpitih filmov Alfreda Hitchcocka. Ima zelo dober uvod, ki nas popelje v čas Zolaja. Zelo premišljeni detajli (šminka, vino, meso) kažejo na blišč in bedo realizma. Moč šminke v povezavi s prostitucijo je zelo izvirna. Zelo nagovarja tudi izviren pristop – igra v kombinaciji s čudovito glasbo, ki stopnjuje razpoloženje – res nagovarja, da podoživimo literarno delo, četudi brez besed. Zelo domiselno z veliko vloženega truda.

Posnetek

Priznanje za posebne dosežke: Podporna skupina za moške (po literarni predlogi: Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi, Sofokles: Antigona, Dominik Smole: Antigona, Henrik Ibsen: Nora (Hiša lutk)

Gimnazija Ledina

Tekmovalci: Ana Kovačič, Eva Lavrič, Nina Krstić, Iman Bužimkić, Laura Ronjić

Mentorica: Nina Levstik

Ocena: Podporna skupina za moške je gledališki film, ki enostavno filmsko pripoved nadgrajuje z  dramaturgijo skeča, v katerem se pogumno poigrava s stereotipi in s sprevračanjem stereotipnih pričakovanj spolnih vlog. Domiselna komedija in sodobno obravnavana problematika vključuje različne žanrske elemente in duhovito obravnava stereotipe. Dijaki so se zelo potrudili, ideja je izvirna in razgrinja tudi moški pol teme za maturo. Zelo dobro je kombiniranje pogovora pri terapevtu in prikazov izsekov iz življenja glavnih junakov štirih dram, ki jih najbolj bremenijo in to ponazorijo z resničnimi odlomki iz dramskih besedil. Zelo dobra je igralska postavitev, igralci delujejo zelo prepričljivo tudi z obrazno mimiko. Kostumi so zelo domiselni.

Posnetek

Priznanje za posebne dosežke: Široko zaprta vrata (po literarni predlogi: Jean-Paul Sartre: Zaprta vrata, France Prešeren: Memento mori)

Šolski center Velenje, gimnazija

Tekmovalci: Čarna Bajželj, Timeja Rutnik, Vida Volk

Mentorica: Polonca Glojek

Ocena: Sartre velja za enega pomembnejših mislecev pogleda 20. stoletja in za pomembnega teoretika voajerizma. V Zaprtih vratih ni ogledal, zato se morajo protagonisti zanesti na pogled drugega, čemur se film pokloni z izjemno lepo filmsko idejo, s presunljivim rušenjem četrte stene in s skupinskim neposrednim pogledom v kamero. Ustvarjalci skozi ves film spretno in domiselno omejujejo razrez slike in se poigravajo z zunanjostjo vidnega polja. Glasbena podlaga odlično dopolnjuje izraznosti barv in barvnih kompozicij. Posebej izstopa koreografija majhnih in velikih telesnih gibov. Film je estetsko dodelan s pomenljivo glasbo. Odlikuje ga združevanje posameznih elementov v pomenljivo celoto: noge, ki se prepletajo, kontrastne barvne kombinacije črna-bela-rdeča, kjer rdeča pomeni strast, voljo do življenja. Gre za nemi film, brez besed, zato pa z bogato filmsko govorico. Precej udaren je začetek z glasbo, ki spominja na Memento mori (trobenta). Zelo nagovarjajoča je slika, igralska zasedba je dovršena. Enakomeren utrip srca kot zvok v ozadju kaže na življenje, ki pa nam prikazuje dialog treh umrlih. Zelo premišljeni detajli – šminka, sveča, kruh, granatno jabolko, se čudovito prepletajo s šumi v ozadju, ki dodajajo grozo eksistencializma treh za zaprtimi vrati.

Posnetek

Strokovna šola:

1. mesto v kategoriji: Bila sem … zlorabljena (po literarni predlogi: Aleksandra Jelušič: Pika, Sandra Požun: Brezobrazne)

Gimnazija Celje – Center

Tekmovalci: Aiken Maja Dobaj, Nika Zupančič, Brina Dolinšek, Tjaša Šafran

Mentorica: Nataša Grobelnik

Somentorica: Maja Rak in Petra Lajlar

Ocena: Pogumen film, ki osebno stisko premišljeno izraža z dobro izbranimi filmskimi sredstvi. Notranje preizpraševanje protagonistke je prikazano v »miselnih podobah«, s pomočjo katerih film potrpežljivo izgrajuje pripoved o stiski in dvomu ter odstira zastor pred zlorabo. Ob tem pa notranji miselni svet podob spretno prepleta z dokumentarnim pristopom k vsakdanjemu življenju in drobnih situacijah ponovnega navezovanja stika z okolico. Oba pristopa domiselno povezujeta zvočna in glasbena podlaga. Izvirna je pripoved, ki jo podkrepi zelo dovršena slika – ki nagovarja brez besed. Zelo izdelani sta igra, montaža, ki nas prepričata, da sočustvujemo z žrtvijo. Konec izzveni v pretresljivo igro nasilja.

Posnetek

Iskrene čestitke vsem v imenu organizatorjev tekmovanja!

mag. Renata More, vodja tekmovanja

 

Objava v: Društvo

Vabilo k prijavi na 11. Simpozij mladih slavistov

Philoslavica 2023

Spoštovani,

Študentska sekcija ZDSDS letos že 11. zapovrstjo organizira mednarodni Simpozij mladih slavistov. Dogodek bomo pripravili v sodelovanju s Fakulteto za humanistiko Univerze v Novi Gorici, potekal pa bo 1. in 2. decembra 2023 na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica). Letošnja naslovna tema je Dialog med središči in obrobji v slovanskih jezikih in literaturah.

Podrobnejše informacije se nahajajo na spodaj priloženem vabilu in na podstrani Študentske sekcije, kjer najdete tudi prijavnico na simpozij.

Uradno spletno mesto letošnjega simpozija lahko obiščete na tej povezavi.

Organizatorji bomo obvestila redno objavljali tudi na Facebooku.

 

Vabilo

Objava v: Društvo

Nova številka Jezika in slovstva

Izšla je nova številka Jezika in slovstva, ki je prosto dostopna na:  https://doi.org/10.4312/jis.68.1

Razprave

–          Katarina Marjanović: Jezikovno procesiranje med naravnim branjem: koregistracija gibanja oči in nevronskih odzivov

–         Barbara Riman, Sonja Novak Lukanović: Slovenski jezik in vloga učiteljev slovenskega jezika na Hrvaškem

–          Andreja Žele: Naklon kot morfoskladenjska kategorija v slovenščini

–         Monika Kavalir: Prevodni premiki v bivanjskih stavkih: o samostalniškosti angleščine in glagolskosti slovenščine

–         Tomaž Toporišič: Dogodek v mestu Gogi in model nove drame

Intervju

–          Mojca Nidorfer: Prejemnica prvega Toporišičevega priznanja red. prof. dr. Lidija Arizankovska

Ocene in  priporočila

–          Silvija Borovnik: Alojzija Zupan Sosič: A Theory of Narrative. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022

–          Darija Pivk: Resne jezikovne igre. Metodični priročnik za učitelje slovaščine kot tujega jezika

V branje vam priporočamo

–          Damir Globočnik, 2023: Alešovčev Brencelj: Prvi slovenski satirični list. Ljubljana: Buča

Objava v: Društvo