Avtor: admin

Zlati všeček za slovenščino, Ljubljana 2018

 Žirija (foto: M. Zaplotnik)

Na prvem, pionirskem tekmovanju za Zlati všeček za slovenščino, 14. septembra 2018, v Trubarjevi hiši literature  je tekmovalo 18 udeležencev, jagodni izbor najpogumnejših dobitnikov lokalnih všečkov na delavnicah Dajmo priložnost slovenščini. Merila za pridobitev Zlatih všečkov jih je po testu (vstavljanje ločil, pravilnih besednih oblik, popravljanje besedila) izpolnilo kar 13.

Prvo mesto sta si pritekmovali Magda Kastelic Hočevar iz Žužemberka, in Helena Dugonjić iz Novega mesta. Na drugem mesto so pristali Cvetka Kham in Urban Debevec iz Ljubljane ter Vesna Parkelj in Manca Hrovat iz Novega mesta. Na tretjem pa Andreja Burger Muhič, Simona Pustavrh, Brigita Sinur, Alenka Tomc, Cvetka Peterlin, Sandra Tomović in Silva Lukšič, vse delujoče v Novem mestu, Ana Gorše iz Črnomlja in Barbara Krejči Piry iz Ljubljane.

Rešitve so ob živahnem sodelovanju tekmovalcev med pregledovanjem izdelkov komentirali Andreja Žele, Kozma Ahačič in Matej Šekli, spremljali pa zunanji opazovalci, ki so se prav tako vključevali v diskusijo o jezikovnih vozlih. Prav sodelovanje v debati, ki potrjuje ali dopolnjuje posameznikovo jezikovno izkušnjo in prispeva k intenzivnejši jezikovni ozaveščenosti, je sploh ena glavnih prednosti delavniške in tekmovalne sestavine naših prireditev.

Zaradi dobrega odziva bomo s prireditvami Dajmo priložnost slovenščini in s preizkusi za Všeček za slovenščino nadaljevali in jih ob pomoči pokrajinskih slavističnih društev širili še v druge slovenske kraje, po knjižnicah, učiteljskih kolektivih, upravnih okoljih idr. ter pridobivali tekmovalce za naslednji Zlati všeček. Slovenci radi tekmujejo v različnih dejavnostih, zakaj ne bi, po zgledu npr. Francozov, tekmovali tudi v znanju lastnega jezika?

Prireditev so podprle Založna Rokus Klett, Škrabčeva ustanova ter Mestna knjižnica Ljubljana s THL Ne na državni ne na mestni ravni s prošnjami oz. prijavami za denar nismo uspeli zaradi popolnoma nebistvenih nevsebinskih napak. Tudi pri medijih nismo našli naklonjenosti, saj kljub našemu prizadevnemu obveščanju niso pokazali zanimanja za prireditev. Kaže, da so slovenistične reči boljša novica, kadar je okrog njih kakšen špetir.

Boža Krakar Vogel,
organizatorka tekmovanj všeček za slovenščino in prireditev Dajmo priložnost slovenščini

Reševanje in čakanje na rezultate (foto: M. Zaplotnik)

 

 Zmagovalki prvega zlatega všečka (foto: M. Zaplotnik)

Uvodna predstavitev

[youtube v=”MOyHfZy-KZ4″]

Pogovor o rešitvah

[youtube v=”J_9KnaqrrKw”]

Podelitev priznanj

[youtube v=”M2rc7vsRPOg”]

 

Objava v: Sekcija Dajmo priložnost slovenščini

Razpis 7. tekmovanja iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 7

Slavistično društvo Slovenije, sekcija Znanost mladini, bo v šolskem letu 2018/2019 organiziralo 7. tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik za osnovne in srednje šole. Tema 7. tekmovanja ostaja enaka kot v prejšnjih letih – književnost na filmu. Učenci in dijaki se bodo preizkusili v izdelavi kratkega filma po literarni predlogi. Literarno predlogo si bodo tekmovalne skupine izbrale same izmed knjižnih del, ki so predvidena v učnih načrtih za slovenščino na posamezni stopnji tekmovanja.

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju slovenščine Slovenščina ima dolg jezik (v nadaljevanju Pravilnik tekmovanja), objavljenim na spletnih straneh Slavističnega društva Slovenije.  Na spletnih straneh si lahko ogledate Arhiv prvih petih tekmovanj in najkakovostnejše filme, ki so prejeli najvišja priznanja na državni ravni.

 

        1.   Cilji tekmovanja

Glavni cilj tekmovanja je spodbuditi delo učencev in dijakov s književnimi besedili: spoznavanje s sporočilnostjo in sestavinami književnih del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in s prenosom književnega dela v filmski jezik. Drugi cilji tekmovanja so: spodbuditi ustvarjalno rabo slovenščine, spoznavanje in rabo  sodobnih medijev ter skupinsko delo učencev in dijakov.

 

         2.   Ravni in tekmovalne kategorije

Tekmovanje bo potekalo na šolski, regijski in državni ravni.

Organizatorice tekmovanja na šolski ravni so šole, na regijski ravni pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije in na državni ravni Slavistično društvo Slovenije.

Tekmovalne kategorije:

1.   6. do 7. razred osnovne šole;

2.   8. do 9. razred osnovne šole;

3.   7. do 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom;

4.   1. in 2. letnik gimnazije;

5.   3. in 4. letnik gimnazije;

6.   strokovna šola;

7.   poklicna šola.

Če se v okviru določene tekmovalne kategorije na tekmovanje na državni ravni uvrstijo manj kot trije tekmovalni izdelki, jih ocenjevalna komisija oceni v okviru najbližje tekmovalne kategorije za osnovno oziroma za srednjo šolo.

 

3.   Tekmovalne skupine

Sestavlja jih od 3 do 5 učencev oz. dijakov (lahko heterogene skupine v okviru iste tekmovalne kategorije) za posamezno tekmovalno kategorijo, mentor, lahko tudi somentor. Tekmovalno skupino sestavljajo avtorji: scenaristi, režiserji, montažerji. Ostali učenci ali dijaki lahko sodelujejo kot dodatna tehnična ali igralska ekipa.

 

4.  Prijava na tekmovanje

Na tekmovanje se prijavijo mentorji in somentorji. Prijave na tekmovanje potekajo od objave razpisa 5. julija do 20. septembra 2018 preko e-pošte na naslov znam.sds@gmail.com. Prijava mora vsebovati ime in naslov šole, podatke mentorja in somentorja (če ta sodeluje), ime pokrajinskega Slavističnega društva in izjavo o članstvu. Prijavo (obrazec je dosegljiv v PDF in DOCX formatu) je potrebno poslati v skenirani obliki.

 

5.   Prijavnina

Prijavnina znaša 25 evrov za mentorje in somentorje člane Slavističnega društva ter 30 evrov za nečlane, tekmovalci je ne plačajo. Računi bodo na šole poslani po prejetih prijavah.

 

6. Izobraževanje za mentorje in somentorje

Zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev se  letos izobraževanji ne bosta izvedli !!!.

Potekalo bo v soboto, 6. oktobra 2018, v Ljubljani (1. del: 8-urni program) in v sredo, 17. oktobra 2018 popoldne, (2. del: 4-urni program) v Ljubljani. V okviru predavanj in delavnic bodo mentorji in somentorji pridobili ustrezne informacije o poteku in vsebini tekmovanja, izbiri literarnega besedila, pripravi scenarija in pisne predstavitve ter kratkega filma. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju, ki se upošteva pri napredovanju. Cena izobraževanj je 35 evrov za člane Slavističnega društva in 40 evrov za nečlane. Prijave sprejemamo do 20. septembra 2018 na obrazcu prijave za tekmovanje.

 

7.   Udeležba na tekmovanju in tekmovalni izdelki

Tekmovalne skupine pošljejo organizatorju tekmovanja na šoli do 30. januarja 2019:

–        izpolnjeno in podpisano ter žigosano prijavnico tekmovalne skupine (v PDF/DOCX);

        DVD s posnetim kratkim filmom;

        pisno predstavitev izdelka (pribl. 600 besed);

–        literarno predlogo z bibliografskimi podatki (v papirnati obliki);

–        izpolnjena in podpisana soglasja staršev za javno objavo rezultatov (izjava v PDF/DOCX).

Samo skenirano prijavnico pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do 30. januarja 2019.

 

8.   Navodila za pripravo in oddajo izdelkov

Tekmovalne skupine za literarno predlogo izberejo krajše, zaokroženo besedilo, ki je v skladu z učnim načrtom za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Pri prenosu literarne predloge na film morajo upoštevati ključne elemente in sporočilnost književnega dela. Priprava scenarija je pripomoček za izvedbo filma; scenarija ni potrebno oddati.

Pisna predstavitev:

–          dolžina ok. 600 besed;

–          vsebina:

1.   povzetek literarne predloge;

2.   obrazložitev izbora literarne predloge;

3.   predstavitev prenosa literarne predloge na film;

4.   opis enega do treh glavnih likov.

 

Film:

–        nosilec: DVD;

–        dolžina filma: od 2 do 10 minut;

–        uvodni napis mora vsebovati naslov literarne predloge;

–        avtorji  filma (scenaristi, režiserji in montažerji) morajo biti navedeni v uvodnih ali zaključnih napisih.

Avtorske pravice za literarno predlogo, glasbo itn. morajo biti urejene, tj. potrebno je pridobiti soglasje avtorja za uporabo besedila in glasbe, in to navesti v zaključnih napisih.

Uporabljene vire je potrebno citirati.

Tekmovalni izdelki ne smejo biti javno objavljeni pred razglasitvijo končnih rezultatov na državni ravni.

Učenci oziroma dijaki morajo tekmovalni izdelek, tj. film in pisno predstavitev, v celoti pripraviti sami, tudi snemanje in montažo, brez profesionalnih sodelavcev (izjava na prijavnici). Mentorji in somentorji jih usmerjajo, jim svetujejo, priporočamo organizacijo izobraževalnih delavnic pred pripravo in snemanjem filma ipd.

Priporočena literatura in viri:

–        Jean-Claude Carrière, Pascal Bonitzer, 2000: Scenaristova vadnica. Ljubljana: Cankarjeva založba.

–        Louis Giannetti, 2008: Razumeti film. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Elliot Grove, 2010: 130 projektov za uvod v snemanje filmov. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Robert McKee, 2008: Zgodba: substanca, struktura, stil, načela scenarističnega pisanja. Ljubljana: UMco.

–        Stojan Pelko, 2005: Filmski pojmovnik za mlade. Založba Aristej. Zbirka Pojmovniki, 4. knjiga.

–        Poglej si z novimi očmi!, 2006: Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Poglej s z novimi očmi! 2, 2006: Vodnik za poučevanje najstnikov o filmu in televiziji, namenjen učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Predavanje Ivana Merljaka: http://videolectures.net/rtk2011_merljak_film/

–        Matevž Rudolf, 2013: Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Barbara Zorman, 2009: Sence besede: filmske priredbe slovenske literature (1948–1979). Koper: Založba Annales.

        Naj se vidi. Priročnik za dokumentariste. http://www.filmska-sola.si/snemanje/. www.luksuz.si

 

9.   Ocenjevanje izdelkov

Izdelki bodo ocenjeni z opisno oceno.

Splošni kriteriji ocenjevanja na tekmovanju so:

–        kakovost;

–        vloženi trud;

–        metode dela;

–        raziskovalni pristop.

 

Posebni kriteriji ocenjevanja so:

–        kakovost pisne predstavitve;

–        poustvarjalnost: prenos literarne predloge na film, upoštevanje ključnih elementov in sporočilnosti literarne predloge;

–        izvirnost pristopa in celovitost filma;

–        filmski jezik: režija, montaža, kamera, scenografija, zvok, dialog, igra;

–        etika.

 

 10.                 Potek tekmovanja

Šolsko tekmovanje

Rok za prijave in oddajo izdelkov na šolsko tekmovanje je 30. januar 2019. Samo skenirano prijavnico pa pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do 30. januarja 2019.

Tekmovanje na šolah bo izvedeno v tednu od 1. do 6. februarja 2019. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani šol 7. februarja 2019 (neuradni) in 13. februarja 2019 (uradni).

Prijavnice in izdelke sprejemajo šolske tekmovalne komisije v skladu z navodili državne komisije in s Pravilnikom tekmovanja. V šolskih komisijah sodelujejo kot člani dva učitelja in učenec oz. dijak. Šolske komisije ocenijo izdelke opisno, in sicer preverijo, ali oddani izdelki ustrezajo zahtevam, ki so navedene v 7. in 8. točki Razpisa. Izdelki, ki zadostijo kriterijem iz 7. in 8. točke Razpisa, so nagrajeni z bronastim priznanjem. Nato med tekmovalnimi izdelki s pomočjo kriterijev iz 9. točke Razpisa komisije izberejo tri najboljše izdelke v posamezni kategoriji za regijsko tekmovanje. Zapisnik o šolskem tekmovanju shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

 

Regijsko tekmovanje

Šolske tekmovalne komisije pošljejo prijavnice in izdelke z dokumentacijo in opisnimi ocenami največ treh najboljših tekmovalnih skupin iz vsake kategorije pristojnemu pokrajinskemu Slavističnemu društvu za regijsko tekmovanje do 15. februarja 2019.

Regijsko tekmovanje bo izvedeno v tednu od 26. februarja do 4. marca 2019. Rezultati bodo objavljeni na spletni Slavističnega društva Slovenije, Sekcije Znanost mladini, 7. marca 2019 (neuradni) in 13. marca 2019 (uradni). V regijskih ocenjevalnih komisijah sodelujejo trije člani, dva člana pristojnega pokrajinskega Slavističnega društva, tretji član je lahko tudi zunanji, ki jih imenuje vodstvo pokrajinskega Slavističnega društva. Komisije ocenijo izdelke opisno v skladu z navedenimi kriteriji za ocenjevanje  iz 9. točke Razpisa ter navodili za pripravo in oddajo izdelkov (7. in 8. točka Razpisa). Izdelkom, ki izpolnjujejo kriterije, podelijo srebrna priznanja, in med tekmovalnimi izdelki izberejo v skladu z 9. točko Razpisa tri najkakovostnejše v posamezni kategoriji za državno tekmovanje.

Zapisnik o regijskem tekmovanju pošljejo po e-pošti mentorjem na šole (e-naslov je na prijavnici tekmovalne skupine), original pa shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

 

Državno tekmovanje

Pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije pošljejo prijave, in sicer največ tri najkakovostnejše izdelke v vsaki kategoriji z dokumentacijo, ter zapisnik regijskega tekmovanja na državno tekmovanje, na naslov Slavističnega društva Slovenije (s pripisom: Za tekmovanje), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana najkasneje do 14. marca 2019 (velja poštni žig).

Državno tekmovanje bo izvedeno v času od 19. do 22. marca 2019. Rezultati bodo objavljeni 27. marca 2019 (neuradni) in 2. aprila 2019 (uradni) na spletni strani Slavističnega društva Slovenije. Izdelke bo ocenjevala štiričlanska državna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov Slavističnega društva Slovenije in strokovnjakov s področja literarnega in filmskega ustvarjanja.

 

11. Zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj in nagrad

Predstavitve najboljših izdelkov ter podelitev priznanj in nagrad tekmovanja bo v petek, 19. aprila 2019.

Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu znam.sds@gmail.com.

Veselimo se sodelovanja šol, učiteljev, učencev in dijakov ter pokrajinskih društev Slavističnega društva Slovenije v okviru tretjega tekmovanja in vas lepo pozdravljamo.

 

mag. Renata More l.r.                                                                                    Red. prof. dr. Andreja Žele l.r.

vodja tekmovanja                                                                                          predsednica Slavističnega društva Slovenije

 

Ljubljana, 5. julij 2018

Objava v: Znanost mladini

Uradni rezultati državnega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 6, 2018

Osnovna šola

Ocenjevalna komisija: Miha Hočevar, Andrej Rozman Roza, Katarina Leban Škoda, Klavdija Kranjc Jensterle (predsednica)

6.–7. razred razred OŠ

1.      mesto v kategoriji:

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur: Pet pepelk (po literarni predlogi Ž. Petan: Pet pepelk)

Tekmovalci: Maša Leskovar, Zala Poje, Neža Poje, Anja Židan in Lev Mišo Kolar

Mentorica in somentorica: Katja Gajšek in Simona Zorko

Film, posnet po istoimenski literarni predlogi Žarka Petana, pokaže pet Pepelk današnjega časa: skrbijo jih videz in objave na spletu, borijo se za naklonjenost fanta, ki ne ve, kaj si pravzaprav želi.  Film ne odslikava le pasti mladostništva, temveč  družbe nasploh, saj v ospredje postavlja  samovšečnost, vzbujanje pozornosti in pridobivanje naklonjenosti zgolj z videzom ter nenehno prisotnostjo na družbenih omrežjih … Pravljično Pepelko je nadomestila izpraznjena  Pepelka, ki lahko nase opozori le še z groteskno masko, na kar nas spremlja skozi celoten film. Ustvarjalci so,  za osnovnošolski projekt, prikazali zelo zrelo filmsko strukturo parodije. Punce so posnete praktično z ene same pozicije, avtoriteta (ravnatelj) je v offu in ga nikoli ne vidimo, le slišimo. Predzgodbo avtorji podajo v flashbacku v črnobeli tehniki, zaključek pa zabavno pove, kako nesmiselno je pravzaprav vse skupaj.

8.–9. razred OŠ

1.      mesto v kategoriji in zlato priznanje:

Osnovna šola Hruševec Šentjur: Vaje v slogu (po literarni predlogi R. Queneau: Vaje v slogu)

Tekmovalci: Lea Centrih, Maja Majcen, Oskar Černjak, Urban Grajžel in Nejc Rezar

Mentorica in somentorica: Katja Gajšek in Darinka Žekar

Film, posnet po istoimenski literarni predlogi, se izvirno poigra z različnimi filmskimi žanri. Pred gledalcem se odvije zanimiva aktualizacija Quenaujevega  pristopa k različnim načinom pripovedovanja istega dogodka.  Vsaka sprememba žanra prinaša novo sporočilnost, in bolj ko se bližamo koncu, bolj nam je jasno, da bi bilo potrebno kdaj poseči po kakšnem starejšem, že videnem žanru oz. načinu, kajti celo v grozljivki je več osebnega in človeškega kot v zadnjem prizoru, kjer igralca namesto osebnega stika in pogovora izbereta vsak svoj telefon.

Kot pravijo mladi filmarji – to ni komedija, ni akcija, niti drama, to je resničnost.

Ustvarjalci se v filmu  sprehodijo skozi filmske zvrsti in žanre, od burleske do horrorja in vsakič uporabijo primeren režijski slog, vaje v slogu pač. Pokažejo določeno poznavanje filmske zgodovine, izberejo primerno glasbo in dialog ter tako zgradijo celovit , samoironičen in zabaven filmski izdelek.

Priznanje za posebni dosežek:

OŠ Poljane: Potem? Potem. (po predlogi: B. Dylan: Ulil se bo težek dež)

Tekmovalci: Blažka Šifrar, Lucija Dežman, Zhanel Romanova, Timon Dogan in Julijan Jančič 

Mentorica: Tatjana Rupnik Hladnik

Film Potem? Potem.  je odsev  sporočila pesmi Boba Dylana Ulil se bo težek dež. Že Dylan je v pesmi spregovoril o vseh problemih sveta, ki jih iz dneva v dan ignoriramo. Film to sporočilnost  potrjuje in stopnjuje,  saj na  pretresljiv in zelo aktualen prikazuje tesnobo, ki jo povzroča današnji razčlovečeni svet.

Ob skrbno izbrani in ustrezni glasbeni podlagi spremljamo dva glasova, starejšega, ki gledalcu ostane skrit, skrivnosten, in šepetaje sprašuje,  ter  mlajšega, čigar podobo lahko vidimo. Le-ta med dežnimi kapljami odgovarja na vprašanja o svetu, ki v temi in ob otožni, mistični glasbi deluje turobno, brezizhodno. Kot grožnja pa deluje ponavljajoči se stih /… in ulil se bo težek dež …/ in mladega človeka, ki na poti srečuje pozabljene umetnike in prezrta čustva, sili v akcijo, s katero bo sivemu, brezbrižnemu vsakdanu ubežal.

Zanimiva interpretacija Dylanove klasike z izvirnimi podobami gledalca prepriča, da sledi dogajanju in se tudi sam prične spraševati. Film ponudi nekaj res vrhunskih posnetkov mesta v deževni, mračni atmosferi.

Srednja šola

Ocenjevalna komisija za srednjo šolo: Miha Hočevar, Andrej Rozman Roza, Sonja Žežlina, Senija Smajlagič (predsednica)

Gimnazija 1. in 2. letnik

1.          mesto v kategoriji:

Srednja šola Slovenska Bistrica: Ča ča čakaj kaj? (po literarni predlogi: M. Burgess: Billy Elliot)

Tekmovalci: Domen Krajnc, Perina Slapnik, Mia Kukovič, Lucija Žilavec in Maša Korošec

Mentorica in somentorica: Vasja Eigner in Maja Kodrič Crnjakovič

V vsakem od nas je posebna moč, samo najti jo moramo. O tem spregovori Melvin Burgess v svoji  literarni preobleki Billya Elliotta. O tem, kako pomembno je vzpostavljanje procesov samoosmišljanja posameznika v družbi, spregovorijo tudi ustvarjalci filma Ča ča čakaj kaj. Prenos v naše okolje in drugačen plesni svet dopušča, da se vživimo v osebe. K temu poleg izbora glasbe in dogajalnega prostora veliko pripomorejo tudi dobra igra in avtentični dialogi. Navdušuje tudi preprosta izraznost. Ko včasih že pomislimo, da bo vse preveč klišejsko, nas film preseneti s sposobnostjo preprostega jezika; tako besednega kot filmskega. Film ne postane romantična komedija, pač pa opozorilo na nujnost in zmožnost preseganja družbenih pričakovanj. Pa naj si bo glede na spol, poreklo, raso ali vero…

Sproščen pristop k temi, ki bi bila lahko zelo dramatična in za junaka celo travmatična ali tragična. Zabavno kadriranje,  v katerem par prepriča celo do plesa sumničave fante, prepriča tudi gledalce.

Prijetna romantična komedija s pozitivnim sporočilom. Nismo vsi za košarko.

Gimnazija 3. in 4. letnik

1.       1.  mesto v kategoriji in zlato priznanje:

Gimnazija Koper: Projekt Tujec (po literarni predlogi C. Baudelaire: Tujec)

Tekmovalci: Domen Lušin, Aljaž Kokole, Mak Tepšić, Jan Krevatin, Tjaš Kavrečič

Mentor: Alen Mesarić

Tujstvo je pomembna tema v umetnosti. Osamljenost človeka,  katerega vrednote se razlikujejo od vrednot drugih in ga tako pahnejo v sebi lasten svet, je tema Baudelairejeve pesmi v prozi Tujec. Projekt Tujec odlično aktualizira literarno predlogo. Ko se človek v svetu počuti tujca in se tega zave, se zavestno odloči za nekakšen umik in samoto. Film je skoraj dokumentarna pripoved o življenju takega tujca. Preko dialoga oz. intervjuja spoznavamo življenje mladega »outsiderja« in predvsem njegovo razmišljanje. Lik mladega brezdomca je na nek način skrivnosten. Ne izvem veliko o preteklosti, o otroštvu, o tem, kaj ga je pripeljajo na ulico. Vendar svojega položaja ne obžaluje. Celo nasprotno: ozračje je sproščeno. Pripoved teče počasi, premišljeno in obenem a videz neurejeno, kot bi improviziral.  Vrednote, ki običajno veljajo za normalne, mu niso blizu. Ne skrbijo ga služba in materialna varnost, prijateljstvo, družina, dom … Vseeno mu je celo za ime. Ljubezni kot da ne pozna … Kontrast med večino, ki meni, da ima vselej prav, in manjšino, ki je drugačna, svobodna in izzivalna, je zelo izrazit. Pohvaliti moramo tudi izjemno igro glavnega igralca. Izražanje je bilo v govorici jezika in telesa zelo prepričljivo.

Avtorji spretno peljejo portret mladega fanta, ki si nekako ne pusti preblizu. Gledalec  ne more ugotoviti, ali gre za dokumentarni ali fake dokumentarni film. Portretiranec ostane Tujec, kot  mnogi ljudje iz našega vsakdana. Zadržana uporaba filmskih sredstev nam pove več o prostoru, času in človeku, kot, če bi avtorji naokoli letali z droni, kar je danes tako moderno in zraven nažigali hitiče. 

Priznanje za posebni dosežek:

Srednja šola Slovenska Bistrica: Löffel (po literarni predlogi S. Grum: Dogodek v mestu Gogi)

Tekmovalci: Lucija Klauž, Ela Plavec, Kristina Motaln, Miha Satler in Špela Ačko

Mentorica in somentorica: Vasja Eigner in Maja Kodrič Crnjakovič

Film nas nagovori preko izrazito gogovskega ozračja. Goga – zadušljivo mesto, temačni prostori, malo sonca. Patologija in grotesknost. Zdolgočasenost vsakdanjika je prepoznana tudi v namišljenem odnosu do pacientov in med njimi. Vse to je prisotno v kratkem filmu, ki se izraža z zanimivo filmsko govorico: igranje šaha in prehodi, vse skupaj ujeto v  domišljeno izbrano zvočno podlago: mrmranje. Odsotnost glasbe omogoča slišati človeški glas, ki aludira na norost, vzbuja pa tudi pričakovanje dogodka. Tega pa ni.

Odlična scenografija, izbor lokacije, kostumov, rekvizitov in primernih igralcev nas zapelje v morasto atmosfero zgodbe. Dobra fotografija, montaža in zvočna podoba, brez vsiljene glasbe, ki je v mnogih filmih danes enostavno odveč. Suho in učinkovito.

Strokovna šola

1.          mesto v kategoriji in zlato priznanje:

Ekonomska šola Novo mesto: Kar človek čuti (po literarni predlogi S. Kosovel: Ponosni mladi človek poje v noč)

Tekmovalci: Urh Pirc, Klemen Rogelj in Kristjan Hočevar

Mentorica in somentorica: Tamara Rifelj in Marica Ramovš

Kosovel tudi mlade nagovori, ko na svoj način opozarja na krivice.  V pesmi Ponosni mladi človek poje v noč pravi: Nerazodete sanje, razodele ste se. Ko postavljam spomenike vam, jih postavljam ljudem… Film je svojevrsten spomenik mlademu dekletu, ki se bori z revščino in kljub vedno novim težavam ne obupa, bori se naprej. Film krasi dobra igra skrbno izbranih igralcev, ki zmorejo že z gestikulacijo veliko povedati.

Režijsko daleč najbolj dodelan in zrel film, ki brez odvečnih kadrov, z umirjeno montažo in natančnim kadriranjem popelje gledalca v trpko okolje, kjer je prihodnost vprašljiva. Odlični so tudi nastopajoči. Zelo prepričljivo in v vseh elementih filmskega jezika na visokem nivoju.

Iskrene čestitke v imenu organizatorjev tekmovanja!

mag. Renata More, vodja tekmovanja

 

7. 3. 2018

Rezultati regijskega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 6

Podatke smo prejeli od naslednjih pokrajinskih slavističnih društev:

SD Celje, SD Dolenjske in Bele krajine, SD Koper, SD Kranj, SD Maribor, SD Posavje, SD Ljubljana, SD Jesenice, SD Nova Gorica

Srebrna priznanja prejmejo vsi navedeni tekmovalni izdelki (po kategorijah); tisti, ki so podčrtani, se uvrstijo na državno tekmovanje:

6.–7. razred OŠ: Goski, Tajno društvo PGC, Mulci na kvadrat, Matilda, Orfej in Evridika, Lepa Vida, Moderna Sneguljčica, Starši na prodaj, Pet pepelk

8.–9. razred OŠ: Padežnikova Rozamunda, Prevajalka, Vesolje v meni, Pasja sodba v Šenčurski vasi, Zadovoljni Kranjčan, Prišel je čas boja z velikanom, Resnica boli, Jabolko ne pade daleč od drevesa, Ljubezen nikoli ne mine, Vaje v slogu, Prebrisani kuhar, Romeo in Julija, Pegam in Lambergar, Zaporedje nesrečnih prigod, Čakajoč, Potem? Potem, Najdena sreča v nesreči, Nesporazum, Kajenje škodi, Tista z obale

1.–2. letnik gimnazije: Gospod stotnik, Luciferjev list, Avdicija, Lepa Vida, Dekle, ki je bruhalo rože, Ča ča čakaj kaj, Trpljenje boema, Ona še vedno raje leti s pticami, Anti-gona, Vegani pri Savici, Slavec in vrtnica, Desetnica, Še ena priložnost

3.–4. letnik gimnazije: Mantra razsvetljenja, Projekt Tujec, Krvava senca, Obrazi spregledanih, Telečja pečenka, Člen, Kdo se boji rdečega moža, Usodni greh, Če preveč čivkaš, Löffel

Strokovna šola: Ekstaza smrti, Zaprta vrata, Kar človek čuti, Sin, Čaj v parku

Iskrene čestitke tekmovalcem in mentorjem, iskrena hvala pokrajinskim društvom in komisijam za izvedbo regijskega tekmovanja!

Renata More, vodja tekmovanja

Objava v: Znanost mladini

Razpis za 6. tekmovanja iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 6

Slavistično društvo Slovenije, sekcija Znanost mladini, bo v šolskem letu 2017/2018 organiziralo 6. tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik za osnovne in srednje šole. Tema 6. tekmovanja ostaja enaka kot v prejšnjih letih – književnost na filmu. Učenci in dijaki se bodo preizkusili v izdelavi kratkega filma po literarni predlogi. Literarno predlogo si bodo tekmovalne skupine izbrale same izmed knjižnih del, ki so predvidena v učnih načrtih za slovenščino na posamezni stopnji tekmovanja.

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju slovenščine Slovenščina ima dolg jezik (v nadaljevanju Pravilnik tekmovanja), objavljenim na spletnih straneh Slavističnega društva Slovenije.  Na spletnih straneh si lahko ogledate Arhiv prvih petih tekmovanj in najkakovostnejše filme, ki so prejeli najvišja priznanja na državni ravni.

 

        1.   Cilji tekmovanja

Glavni cilj tekmovanja je spodbuditi delo učencev in dijakov s književnimi besedili: spoznavanje s sporočilnostjo in sestavinami književnih del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in s prenosom književnega dela v filmski jezik. Drugi cilji tekmovanja so: spodbuditi ustvarjalno rabo slovenščine, spoznavanje in rabo  sodobnih medijev ter skupinsko delo učencev in dijakov.

 

         2.   Ravni in tekmovalne kategorije

Tekmovanje bo potekalo na šolski, regijski in državni ravni.

Organizatorice tekmovanja na šolski ravni so šole, na regijski ravni pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije in na državni ravni Slavistično društvo Slovenije.

Tekmovalne kategorije:

1.   6. do 7. razred osnovne šole;

2.   8. do 9. razred osnovne sole;

3.   7. do 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom;

4.   1. in 2. letnik gimnazije;

5.   3. in 4. letnik gimnazije;

6.   strokovna šola;

7.   poklicna šola.

Če se v okviru določene tekmovalne kategorije na tekmovanje na državni ravni uvrstijo manj kot trije tekmovalni izdelki, jih ocenjevalna komisija oceni v okviru najbližje tekmovalne kategorije za osnovno oziroma za srednjo šolo.

 

3.   Tekmovalne skupine

Sestavlja jih od 3 do 5 učencev oz. dijakov (lahko heterogene skupine v okviru iste tekmovalne kategorije) za posamezno tekmovalno kategorijo, mentor, lahko tudi somentor. Tekmovalno skupino sestavljajo avtorji: scenaristi, režiserji, montažerji. Ostali učenci ali dijaki lahko sodelujejo kot dodatna tehnična ali igralska ekipa.

 

4.  Prijava na tekmovanje

Na tekmovanje se prijavijo mentorji in somentorji. Prijave na tekmovanje potekajo od objave razpisa 15. junija do 20. septembra 2017 preko e-pošte na naslov znam.sds@gmail.com. Prijava mora vsebovati ime in naslov šole, podatke mentorja in somentorja (če ta sodeluje), ime pokrajinskega Slavističnega društva in izjavo o članstvu. Prijavo (obrazec je dosegljiv v PDF in DOCX formatu) je potrebno poslati v skenirani obliki.

 

5.   Prijavnina

Prijavnina znaša 25 evrov za mentorje in somentorje člane Slavističnega društva ter 30 evrov za nečlane, tekmovalci je ne plačajo. Računi bodo na šole poslani po prejetih prijavah. 

 

6. Izobraževanje za mentorje in somentorje: Program izobraževanj

Potekalo bo v soboto, 30. septembra 2017, v Ljubljani (1. del: 8-urni program) in v sredo, 11. oktobra 2017 popoldne, (2. del: 4-urni program) v Ljubljani. V okviru predavanj in delavnic bodo mentorji in somentorji pridobili ustrezne informacije o poteku in vsebini tekmovanja, izbiri literarnega besedila, pripravi scenarija in pisne predstavitve ter kratkega filma. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju, ki se upošteva pri napredovanju. Cena izobraževanj je 35 evrov za člane Slavističnega društva in 40 evrov za nečlane. Prijave sprejemamo do 20. septembra na obrazcu prijave za tekmovanje.

 

7.   Udeležba na tekmovanju in tekmovalni izdelki

Tekmovalne skupine pošljejo organizatorju tekmovanja na šoli do 30. januarja 2018:

–        izpolnjeno in podpisano ter žigosano prijavnico tekmovalne skupine (v PDF/DOCX);

–        DVD s posnetim kratkim filmom;

–        pisno predstavitev izdelka (pribl. 600 besed);

–        literarno predlogo z bibliografskimi podatki (v papirnati obliki);

–        izpolnjena in podpisana soglasja staršev za javno objavo rezultatov (izjava v PDF/DOCX).

Samo skenirano prijavnico pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do 30. januarja 2018.

 

8.   Navodila za pripravo in oddajo izdelkov

Tekmovalne skupine za literarno predlogo izberejo krajše, zaokroženo besedilo, ki je v skladu z učnim načrtom za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Pri prenosu literarne predloge na film morajo upoštevati ključne elemente in sporočilnost književnega dela. Priprava scenarija je pripomoček za izvedbo filma; scenarija ni potrebno oddati. 

Pisna predstavitev:

–          dolžina ok. 600 besed;

–          vsebina:

1.   povzetek literarne predloge;

2.   obrazložitev izbora literarne predloge;

3.   predstavitev prenosa literarne predloge na film;

4.   opis enega do treh glavnih likov.

 

Film:

–        nosilec: DVD;

–        dolžina filma: od 2 do 10 minut;

–        uvodni napis mora vsebovati naslov literarne predloge;

–        avtorji  filma (scenaristi, režiserji in montažerji) morajo biti navedeni v uvodnih ali zaključnih napisih.

Avtorske pravice za literarno predlogo, glasbo itn. morajo biti urejene, tj. potrebno je pridobiti soglasje avtorja za uporabo besedila in glasbe, in to navesti v zaključnih napisih.

Uporabljene vire je potrebno citirati.

Tekmovalni izdelki ne smejo biti javno objavljeni pred razglasitvijo končnih rezultatov na državni ravni.

Učenci oziroma dijaki morajo tekmovalni izdelek, tj. film in pisno predstavitev, v celoti pripraviti sami, tudi snemanje in montažo, brez profesionalnih sodelavcev (izjava na prijavnici). Mentorji in somentorji jih usmerjajo, jim svetujejo, priporočamo organizacijo izobraževalnih delavnic pred pripravo in snemanjem filma ipd.

Priporočena literatura in viri:

–        Jean-Claude Carrière, Pascal Bonitzer, 2000: Scenaristova vadnica. Ljubljana: Cankarjeva založba.

–        Louis Giannetti, 2008: Razumeti film. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Elliot Grove, 2010: 130 projektov za uvod v snemanje filmov. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Robert McKee, 2008: Zgodba: substanca, struktura, stil, načela scenarističnega pisanja. Ljubljana: UMco.

–        Stojan Pelko, 2005: Filmski pojmovnik za mlade. Založba Aristej. Zbirka Pojmovniki, 4. knjiga.

–        Poglej si z novimi očmi!, 2006: Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Poglej s z novimi očmi! 2, 2006: Vodnik za poučevanje najstnikov o filmu in televiziji, namenjen učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Predavanje Ivana Merljaka: http://videolectures.net/rtk2011_merljak_film/

–        Matevž Rudolf, 2013: Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.

–        Barbara Zorman, 2009: Sence besede: filmske priredbe slovenske literature (1948–1979). Koper: Založba Annales.

–        Naj se vidi. Priročnik za dokumentariste. http://www.filmska-sola.si/snemanje/. www.luksuz.si

 

9.   Ocenjevanje izdelkov

Izdelki bodo ocenjeni z opisno oceno.

Splošni kriteriji ocenjevanja na tekmovanju so:

            –        kakovost;

            –        vloženi trud;

            –        metode dela;

            –        raziskovalni pristop.

 

Posebni kriteriji ocenjevanja so:

–        kakovost pisne predstavitve;

–        poustvarjalnost: prenos literarne predloge na film, upoštevanje ključnih elementov in sporočilnosti literarne predloge;

–        izvirnost pristopa in celovitost filma;

–        filmski jezik: režija, montaža, kamera, scenografija, zvok, dialog, igra;

–        etika.

 

 10.                 Potek tekmovanja

Šolsko tekmovanje

Rok za prijave in oddajo izdelkov na šolsko tekmovanje je 30. januar 2018. Samo skenirano prijavnico pa pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do 30. januarja 2018.

Tekmovanje na šolah bo izvedeno v tednu od 1. do 6. februarja 2018. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani šol 7. februarja 2018 (neuradni) in 13. februarja (uradni).

Prijavnice in izdelke sprejemajo šolske tekmovalne komisije v skladu z navodili državne komisije in s Pravilnikom tekmovanja. V šolskih komisijah sodelujejo kot člani dva učitelja in učenec oz. dijak. Šolske komisije ocenijo izdelke opisno, in sicer preverijo, ali oddani izdelki ustrezajo zahtevam, ki so navedene v 7. in 8. točki Razpisa. Izdelki, ki zadostijo kriterijem iz 7. in 8. točke Razpisa, so nagrajeni z bronastim priznanjem. Nato med tekmovalnimi izdelki s pomočjo kriterijev iz 9. točke Razpisa komisije izberejo tri najboljše izdelke v posamezni kategoriji za regijsko tekmovanje. Zapisnik o šolskem tekmovanju shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

 

Regijsko tekmovanje

Šolske tekmovalne komisije pošljejo prijavnice in izdelke z dokumentacijo in opisnimi ocenami največ treh najboljših tekmovalnih skupin iz vsake kategorije pristojnemu pokrajinskemu Slavističnemu društvu za regijsko tekmovanje do 16. februarja 2017.

Regijsko tekmovanje bo izvedeno v tednu od 26. februarja do 2. marca 2018. Rezultati bodo objavljeni na spletni Slavističnega društva Slovenije, Sekcije Znanost mladini, 7. marca (neuradni) in 13. marca 2018 (uradni). V regijskih ocenjevalnih komisijah sodelujejo trije člani, dva člana pristojnega pokrajinskega Slavističnega društva, tretji član je lahko tudi zunanji, ki jih imenuje vodstvo pokrajinskega Slavističnega društva. Komisije ocenijo izdelke opisno v skladu z navedenimi kriteriji za ocenjevanje  iz 9. točke Razpisa ter navodili za pripravo in oddajo izdelkov (7. in 8. točka Razpisa). Izdelkom, ki izpolnjujejo kriterije, podelijo srebrna priznanja, in med tekmovalnimi izdelki izberejo v skladu z 9. točko Razpisa tri najkakovostnejše v posamezni kategoriji za državno tekmovanje.

Zapisnik o regijskem tekmovanju pošljejo po e-pošti mentorjem na šole (e-naslov je na prijavnici tekmovalne skupine), original pa shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja.

 

Državno tekmovanje

Pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije pošljejo prijave, in sicer največ tri najkakovostnejše izdelke v vsaki kategoriji z dokumentacijo, ter zapisnik regijskega tekmovanja na državno tekmovanje, na naslov Slavističnega društva Slovenije (s pripisom: Za tekmovanje), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana najkasneje do 14. marca 2018 (velja poštni žig)

Državno tekmovanje bo izvedeno v času od 19. do 23. marca 2018. Rezultati bodo objavljeni 27. marca 2018 (neuradni) in 2. aprila 2018 (uradni) na spletni strani Slavističnega društva Slovenije. Izdelke bo ocenjevala štiričlanska državna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov Slavističnega društva Slovenije in strokovnjakov s področja literarnega in filmskega ustvarjanja.

 

11. Zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj in nagrad

Predstavitve najboljših izdelkov ter podelitev priznanj in nagrad tekmovanja bo v petek, 13. aprila 2018.

Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu znam.sds@gmail.com.

Veselimo se sodelovanja šol, učiteljev, učencev in dijakov ter pokrajinskih društev Slavističnega društva Slovenije v okviru tretjega tekmovanja in vas lepo pozdravljamo.

 

mag. Renata More l.r.                                           Red. prof. dr. Andreja Žele l.r.

vodja tekmovanja                                                predsednica Slavističnega društva Slovenije                                                                       

 

Ljubljana, 1. junij 2017

Pomembni datumi tekmovanja:

–       prijava mentorjev in somentorjev: od 15. junija do 20. septembra 2017

–       izobraževanje mentorjev in somentorjev: 30. september 2017 (Ljubljana, celodnevno), 11. oktober 2017 (Ljubljana, popoldansko), prijava do 20. septembra

 –      prijava na šolsko tekmovanje: 30. januar 2018

–       razglasitev uradnih rezultatov šolskega tekmovanja: 13. februar 2018

–       prijava na regijsko tekmovanje: 16. februar 2018

–       razglasitev uradnih rezultatov regijskega tekmovanja: 13. marec 2018

–       prijava na državno tekmovanje: 14. marec 2018

–        razglasitev uradnih rezultatov državnega tekmovanja: 2. april 2018

–        podelitev priznanj in nagrad: 13. april 2018 v Kinodvoru.

 

GLEJ TUDI:
 
 
 
Objava v: Znanost mladini

Kongres 2017

Slovenski slavistični kongres 2017: program in prijavnica

Slavistično društvo Slovenije pripravlja že tradicionalni znanstveni kongres, ki bo 22. septembra 2017 v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani. Letošnja tema bo slovenščina v šolstvu oziroma izobraževanju, zato bomo po plenarnih predavanjih pozornost namenili slovenščini na nacionalnem preverjanju znanja in na maturi.

Vabimo vse častne člane, člane in nečlane sloveniste in slaviste, da se nam pridružite na enodnevnem srečanju. Kotizacija znaša 25 EUR za člane in 35 EUR za nečlane. V kotizacijo so vključeni prigrizki in kava med odmori, ne pa tudi ostali obroki.

prof. dr. Andreja Žele

Aktualno o slovenščini v šolah in izobraževanju nasploh. Enodnevni Slovenski slavistični kongres 2017

Čas in kraj kongresa: 22. september 2017, Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

Časovni razpored

8.00–9.00 Registracija (pritličje FF)

9.00–9.30 Odprtje Slovenskega slavističnega kongresa in istočasnega Mednarodnega srečanja mladih humanistov: pozdrav dekanje FF UL Branke Kalenić Ramšak, nagovora Andreje Žele in Lidije Rezoničnik ter glasbeni vložek (nastop študentk Muzikologije FF UL: Maia Juvanc – violina, Karmen Lesjak – violončelo) – Predavalnica 34 (pritličje FF)

9.30–10.30 Plenarna predavanja – Predavalnica 34 (pritličje FF)

Plenarna predavanja

 

9.30–9.50 Boža Krakar Vogel: Vseslovenska promocija slovenščine: predstavitev Všečka za slovenščino

9.50–10.10 Luka Pernek: Slovenščina v kontekstu kulturne vzgoje pri učencih s posebnimi potrebami

10.10–10.30 Maja Dolinar: Strategije za učence slabše bralce pri pouku književnosti

10.30–11.00 Čas za razpravo (moderatorka Andreja Žele)

11.00–11.30 Odmor za kavo

11.30–12.30 Nataša Jakop (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU): E-delavnica o uporabi slovarskega portala Fran – Predavalnica 34 (pritličje FF)

Nataša Jakop o uporabi portala Fran

 

12.30–13.15 Delovno srečanje društva oziroma njegovega širšega upravnega odbora – Predavalnica 34 (pritličje FF)

13.15–14.30 Odmor za kosilo

14.30–17.30 Okrogla miza o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) – Didaktična učilnica (prizidek FF)

Z uvodnimi predstavitvami sodelujejo članice Predmetne komisije za slovenščino znotraj Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja: Milena Kerndl, svetovalka za slovenščino na Zavodu RS za šolstvo, Milena Čuden, Ljiljana Mićović Struger, Neža Ritlop, Katarina Rigler Šilc in Saša Masterl (Državni izpitni center), razpravo povezuje Andreja Žele

14.30–16.00 Aktualno o maturi – Predavalnica 34 (pritličje FF)

 

14.30–14.45 Klemen Godec: O maturi iz slovenščine na slovenski gimnaziji na avstrijskem Koroškem

14.45–15.00 Maja Melinc Mlekuž: Pozitivni vidiki zasnove mature v slovenskih šolah v Italiji

15.00–15.15 Igor Saksida: Razvojne dileme slovenščine na splošni maturi

15.15–15.30 Irena Velikonja Kolar: Književni pouk pri slovenščini v srednji šoli in esej na splošni maturi

15.30–15.45 Kozma Ahačič: Razvojne dileme jezikovnega pouka slovenščine in matura

15.45–16.00 Matej Šekli: Jezikovni pouk pri slovenščini v srednji šoli in razčlemba neumetnostnega besedila na splošni maturi

 

16.00–17.30 Čas za razpravo (moderatorka Boža Krakar Vogel)

18.30–21.00 Neformalno pokongresno družabno srečanje z večerjo v restavraciji Emonska klet, Plečnikov trg 1, Ljubljana

Istočasno s kongresnim dogajanjem bo na FF v didaktični učilnici in kletni učilnici 018 potekala študentska konferenca mladih humanistov Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije.
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. PROGRAM JE BIL POSTAVLJEN NA SPLET 27. 6. 2017 IN NAZADNJE POSODOBLJEN 17. 9. 2017.
Referenti, udeleženci okroglih miz in ostali sodelujoči na kongresu z udeležbo na kongresu pristajajo na to, da se njihov nastop na kongresu lahko snema in fotografira ter da se posnetki lahko nato javno objavijo (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

 

Objava v: Slovenski slavistični kongres

Kongres 2016

KONGRES SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE 2016

Iz jezika v jezik: slovenščina v prevodih

Slavistično društvo Slovenije pripravlja že tradicionalni znanstveni kongres, ki bo 23. septembra 2016 v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani. Letošnja tema bo slovenščina v prevodih, zato bosta po plenarnih predavanjih izvedeni dve prevajalski delavnici, ena za študente in ena za učitelje, prevajalce in ostale.

Vabimo vse častne člane, člane in nečlane sloveniste in slaviste, da se nam pridružite na enodnevnem srečanju. Učiteljem še sporočamo, da jim bomo za udeležbo na kongresu izdali potrdila, s katerimi lahko uveljavljajo pol točke za napredovanje v naziv.

Ljubljana, 28. 6. 2016

prof. dr. Andreja Žele

PROGRAM 27. SLOVENSKEGA SLAVISTIČNEGA KONGRESA Iz jezika v jezik: slovenščina v prevodih

Čas in kraj kongresa: 23. september 2016, Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, predavalnica 34

Okvirna kongresna časovnica

8.009.00 Registracija (Registracija bo mogoča tudi med kongresnim dogajanjem.)

9.009.30 Predavalnica 34; Pozdravni nagovori (predsednica ZDSDS red. prof. Andreja Žele, prodekan FF izr. prof. dr. Martin Germ, red. prof. dr. Marko Jesenšek in predsednica DSKP izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec), glasbeni program (Marjetka Mavri)

 

9.309.45 Odmor za kavo

9.4510.45 Predavalnica 34; Predavanja

Vanesa Matajc: Svetovna in slovenska književnost v slovenskem jeziku v gimnazijskih berilih
Marija Zlatnar Moe: Koliko Hamletov pravzaprav imamo: primerjava šestih slovenskih prevodov
Đurđa Strsoglavec: Prevodna slovenščina skrbna mati ali zlobna mačeha?

10.4511.15 Čas za diskusijo po predavanjih

11.1511.30 Odmor za kavo

11.3013.00 Predavalnica 34; Občni zbor; potrditev članov UO, potrditev novih častnih članov in napoved načrtovanih vsebin za leto 2017

13.0015.00 Čas za kosilo

15.0018.00 Prevajalski delavnici (vzporedno v računalniških učilnicah)

Marija Zlatnar Moe: Spremenjeno s prevodom: zakaj so prevodi istega besedila tako različni?
Lidija Rezoničnik in Nina Zavašnik: Prevajalska delavnica za študente

19.0021.00 Srečanje na Tomšičevi 12, kjer ima sedež Društvo slovenskih književnih prevajalcev; podelitev priznanj in pogostitev.

 

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. Program je bil nazadnje posodobljen 23. 9. 2016.

Vsi udeleženci in obiskovalci kongresa pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve lahko posneti tudi sami. Fotografije ter avdio- in videoposnetke lahko organizator (Zveza društev Slavistično društvo Slovenije) javno objavi (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Registracija bo mogoča tudi med kongresnim dogajanjem.

Ves čas kongresa bodo na kongresnem prizorišču knjižne novosti razstavljale tudi različne slovenske založbe.

Hitre povezave do najpomembnejših informacij:

Organizacija Slovenskega slavističnega kongresa Ljubljana 2016:
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Organizacijski odbor Slovenskega slavističnega kongresa Ljubljana 2016:

  • Andreja Žele
  • Đurđa Strsoglavec
  • Petra Jordan
  • Matjaž Zaplotnik

 

Podporniki Slovenskega slavističnega kongresa Ljubljana 2016:

Objava v: Slovenski slavistični kongres

Posvet o slovenščini na splošni maturi

Posvet o slovenščini na splošni maturi v organizaciji ZD SdS
je potekal v petek, 18. decembra 2015, v Veliki sejni dvorani MOL

Na dnu strani si oglej tudi prejšnji sorodni Slovenistični posvet o zunanjem preverjanju znanja pri pouku slovenščine, ki je potekal ob tematski številki revije Jezik in slovstvo (letnik LVII, št. 1—2) marca 2013!

1. Uvod:

2. Književnost:

3. Jezik:

4. Ocenjevanje:

5. Alternative:

6. Diskusija, zaključki

 

ZA BRANJE PRISPEVKOV S POSVETA KLIKNITE NA IMENA AVTORJEV IN NASLOVE Z ZGORNJEGA SEZNAMA.

ZD Slavistično društvo Slovenije, januar–marec 2016

Oglej si tudi prejšnji sorodni Slovenistični posvet o zunanjem preverjanju znanja pri pouku slovenščine, ki je potekal ob tematski številki revije Jezik in slovstvo (letnik LVII, št. 1—2) marca 2013! Začetni posnetek (prvi od štirih) je tule:

1/4 Slovenistični posvet o zunanjem preverjanju znanja

 

Objava v: Društvo, Sekcija za didaktiko, Slovenščina v javnosti, Znanost mladini

Kongres 2015

KONGRES SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE 2015
Ob štiridesetletnici pokrajinskih slavističnih društev

Slavistično društvo Slovenije pripravlja že tradicionalni znanstveni kongres, ki bo 25. septembra 2015 v Mestnem muzeju Ljubljana. Letos praznujemo 40-letnico ustanovitve zveze pokrajinskih društev Zveze društev SdS, zato bodo v uvodnem delu kongresa ta društva predstavila zgodovino svojega delovanja, poleg dveh osrednjih plenarnih predavanj o najnovejših odkritjih na področju jezika in literature pa popoldne načrtujemo še aplikativne delavnice o slovenščini v šoli in okroglo mizo o problematiki slovenščine in Slovencev v zamejstvu.

Vabimo vse častne člane, člane in nečlane sloveniste in slaviste, da se nam pridružite na enodnevnem srečanju.

prof. dr. Andreja Žele


PROGRAM 26. SLOVENSKEGA SLAVISTIČNEGA KONGRESA

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, 25. september 2015

8.309.00 Registracija (Registracija bo mogoča tudi med kongresnim dogajanjem.)

9.00
9.15       Nagovor z glasbenim nastopom

9.1511.00     40-letnica delovanja pokrajinskih društev: kratke predstavitve (predseduje Vita Žerjal Pavlin) 


11.00
11.30   Premor za kavo

Plenarna predavanja Aktualno v slovenistiki 

 
11.3011.50   Miran Hladnik: Kam slovenistika
 
12.00-12.20   Boža Krakar Vogel: Nekaj novosti iz teorije in prakse književnega pouka – teze


12.30-13.30   Okrogla miza Slovenistike v zamejstvu – aktualno stanje

                       (avtorji uvodnih prispevkov: Elizabeta Jenko, Miran Košuta in Andrej Leben, moderatorka Milena Mileva Blažić)

13.30-15.00   Odmor za kosilo

Delavnice (izbirno)


15.00-16.30   
Hotimir Tivadar: Pravorečje pri pouku v slovenskih šolah/
                       Mojca Smolej: O težavah pri pouku skladnje
16.40-18.10   Alojzija Zupan Sosič: Sodobna slovenska književnost/
                       Marjan Dolgan Vznemirljiva literarna Ljubljana, vodeni ogled po Ljubljani; zbirno mesto: Trg francoske revolucije, pred Križankami
                  Avtor Literarnega atlasa bo občinstvo popeljal s Trga francoske revolucije po Vegovi ulici na Kongresni trg ter v Valvasorjevo in Tomšičevo ulico. Vmes bo med drugim izvedelo: Kje je kmetijstvo izvedlo največje posilstvo gledališča v                          zgodovini slovenske književnosti? Kje so hranili skrivni fond D? Kdo je bil zgrožena priča aretacije v NUK-u? Kdo je zahajal v Pekel? Kje je pandemonij in kdo ga je opisal? Kdo je oprezal za mladim dekletcem pred Nunskim samostanom? 
                  Kje je policija vohljala za književnikom z mikrofonom in kdo ga je našel? Katero stavbo krasi “češpljev kompot” in kateri oblastnik je naskočil književnike v privesku stavbe?
 
19.00              Slavnostni zaključek z večerjo in podelitvijo priznanj (Skriti kot v podhodu Ajdovščina, nastopa Brkinski trio)
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. Program je bil nazadnje posobljen 20. 9. 2015.

Vsi udeleženci in obiskovalci kongresa pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve lahko posneti tudi sami. Fotografije ter avdio- in videoposnetke lahko organizator (Zveza društev Slavistično društvo Slovenije) javno objavi (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Registracija bo mogoča tudi med kongresnim dogajanjem.

Ves čas kongresa bodo na kongresnem prizorišču knjižne novosti razstavljale tudi različne slovenske založbe.

Hitre povezave do najpomembnejših informacij:

Starejša obvestila:


Slovenski slavistični kongres, Ljubljana, september 2015

Navodila za zbornik oz. bilten Slavističnega društva Slovenije v letu 2015, ki bo izšel v začetku oktobra in bo z referati predstavljen 25. septembra 2015 na enodnevnem kongresu v Ljubljani

Spoštovani stanovski kolegi,
tudi letos smo se po zgledu lanskega leta odločili, da izdamo letni bilten Slavističnega društva Slovenije. Vsebinsko se bo navezoval na letošnjo 40-letnico obstoja zveze pokrajinskih društev v Zvezi slavističnih društev Slovenije (ZSdS). Ustanovitev zveze pokrajinskih društev je bila potrjena l. 1975 na občnem zboru slovenistov in slavistov v Postojni.
Na zadnji seji UO Slavističnega društva Slovenije 16. 1. 2015 smo soglašali, da bo letošnji bilten oz. zbornik sestavljen iz prispevkov o zgodovinah delovanja pokrajinskih slavističnih društev, tako bi z lanskim in letošnjim zbornikom vsebinsko zaokrožili predstavitev delovanja Slavističnega društva Slovenije. Dodani bosta še poročili oz. predstavitvi predvidenih dveh delavnic.

Prispevke pričakujemo najkasneje do 1. junija 2015.
Nekaj tehničnih navodil in rokov za oblikovanje in oddajo prispevkov je dosegljivih na strani Navodila avtorjem.

Predsednica SdS:
prof. dr. Andreja Žele

Organizacija Slovenskega slavističnega kongresa Ljubljana 2015:
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Slavistično društvo Ljubljana
Organizacijski odbor Slovenskega slavističnega kongresa Ljubljana 2015:

  • Andreja Žele
  • Petra Jordan
  • Matjaž Zaplotnik
  • Vita Žerjal Pavlin
Nazadnje urejeno 22. 9. 2015.
Objava v: Slovenski slavistični kongres