Razpis za 6. tekmovanja iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 6 – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Razpis za 6. tekmovanja iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 6

Slavistično društvo Slovenije, sekcija Znanost mladini, bo v šolskem letu 2017/2018 organiziralo 6. tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik za osnovne in srednje šole. Tema 6. tekmovanja ostaja enaka kot v prejšnjih letih – književnost na filmu. Učenci in dijaki se bodo preizkusili v izdelavi kratkega filma po literarni predlogi. Literarno predlogo si bodo tekmovalne skupine izbrale same izmed knjižnih del, ki so predvidena v učnih načrtih za slovenščino na posamezni stopnji tekmovanja. Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju slovenščine Slovenščina ima dolg jezik (v nadaljevanju Pravilnik tekmovanja), objavljenim na spletnih straneh Slavističnega društva Slovenije.  Na spletnih straneh si lahko ogledate Arhiv prvih petih tekmovanj in najkakovostnejše filme, ki so prejeli najvišja priznanja na državni ravni.         1.   Cilji tekmovanjaGlavni cilj tekmovanja je spodbuditi delo učencev in dijakov s književnimi besedili: spoznavanje s sporočilnostjo in sestavinami književnih del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in s prenosom književnega dela v filmski jezik. Drugi cilji tekmovanja so: spodbuditi ustvarjalno rabo slovenščine, spoznavanje in rabo  sodobnih medijev ter skupinsko delo učencev in dijakov.           2.   Ravni in tekmovalne kategorijeTekmovanje bo potekalo na šolski, regijski in državni ravni.Organizatorice tekmovanja na šolski ravni so šole, na regijski ravni pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije in na državni ravni Slavistično društvo Slovenije. Tekmovalne kategorije:1.   6. do 7. razred osnovne šole;2.   8. do 9. razred osnovne sole; 3.   7. do 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom;4.   1. in 2. letnik gimnazije;5.   3. in 4. letnik gimnazije; 6.   strokovna šola; 7.   poklicna šola.Če se v okviru določene tekmovalne kategorije na tekmovanje na državni ravni uvrstijo manj kot trije tekmovalni izdelki, jih ocenjevalna komisija oceni v okviru najbližje tekmovalne kategorije za osnovno oziroma za srednjo šolo.  3.   Tekmovalne skupine Sestavlja jih od 3 do 5 učencev oz. dijakov (lahko heterogene skupine v okviru iste tekmovalne kategorije) za posamezno tekmovalno kategorijo, mentor, lahko tudi somentor. Tekmovalno skupino sestavljajo avtorji: scenaristi, režiserji, montažerji. Ostali učenci ali dijaki lahko sodelujejo kot dodatna tehnična ali igralska ekipa. 4.  Prijava na tekmovanjeNa tekmovanje se prijavijo mentorji in somentorji. Prijave na tekmovanje potekajo od objave razpisa 15. junija do 20. septembra 2017 preko e-pošte na naslov znam.sds@gmail.com. Prijava mora vsebovati ime in naslov šole, podatke mentorja in somentorja (če ta sodeluje), ime pokrajinskega Slavističnega društva in izjavo o članstvu. Prijavo (obrazec je dosegljiv v PDF in DOCX formatu) je potrebno poslati v skenirani obliki. 5.   PrijavninaPrijavnina znaša 25 evrov za mentorje in somentorje člane Slavističnega društva ter 30 evrov za nečlane, tekmovalci je ne plačajo. Računi bodo na šole poslani po prejetih prijavah.   6. Izobraževanje za mentorje in somentorje: Program izobraževanjPotekalo bo v soboto, 30. septembra 2017, v Ljubljani (1. del: 8-urni program) in v sredo, 11. oktobra 2017 popoldne, (2. del: 4-urni program) v Ljubljani. V okviru predavanj in delavnic bodo mentorji in somentorji pridobili ustrezne informacije o poteku in vsebini tekmovanja, izbiri literarnega besedila, pripravi scenarija in pisne predstavitve ter kratkega filma. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju, ki se upošteva pri napredovanju. Cena izobraževanj je 35 evrov za člane Slavističnega društva in 40 evrov za nečlane. Prijave sprejemamo do 20. septembra na obrazcu prijave za tekmovanje. 7.   Udeležba na tekmovanju in tekmovalni izdelkiTekmovalne skupine pošljejo organizatorju tekmovanja na šoli do 30. januarja 2018:–        izpolnjeno in podpisano ter žigosano prijavnico tekmovalne skupine (v PDF/DOCX);–        DVD s posnetim kratkim filmom;–        pisno predstavitev izdelka (pribl. 600 besed);–        literarno predlogo z bibliografskimi podatki (v papirnati obliki);–        izpolnjena in podpisana soglasja staršev za javno objavo rezultatov (izjava v PDF/DOCX).Samo skenirano prijavnico pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do 30. januarja 2018.  8.   Navodila za pripravo in oddajo izdelkovTekmovalne skupine za literarno predlogo izberejo krajše, zaokroženo besedilo, ki je v skladu z učnim načrtom za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Pri prenosu literarne predloge na film morajo upoštevati ključne elemente in sporočilnost književnega dela. Priprava scenarija je pripomoček za izvedbo filma; scenarija ni potrebno oddati.  Pisna predstavitev:–          dolžina ok. 600 besed;–          vsebina: 1.   povzetek literarne predloge;2.   obrazložitev izbora literarne predloge;3.   predstavitev prenosa literarne predloge na film; 4.   opis enega do treh glavnih likov. Film: –        nosilec: DVD;–        dolžina filma: od 2 do 10 minut;–        uvodni napis mora vsebovati naslov literarne predloge;–        avtorji  filma (scenaristi, režiserji in montažerji) morajo biti navedeni v uvodnih ali zaključnih napisih.Avtorske pravice za literarno predlogo, glasbo itn. morajo biti urejene, tj. potrebno je pridobiti soglasje avtorja za uporabo besedila in glasbe, in to navesti v zaključnih napisih.Uporabljene vire je potrebno citirati. Tekmovalni izdelki ne smejo biti javno objavljeni pred razglasitvijo končnih rezultatov na državni ravni.Učenci oziroma dijaki morajo tekmovalni izdelek, tj. film in pisno predstavitev, v celoti pripraviti sami, tudi snemanje in montažo, brez profesionalnih sodelavcev (izjava na prijavnici). Mentorji in somentorji jih usmerjajo, jim svetujejo, priporočamo organizacijo izobraževalnih delavnic pred pripravo in snemanjem filma ipd.Priporočena literatura in viri:–        Jean-Claude Carrière, Pascal Bonitzer, 2000: Scenaristova vadnica. Ljubljana: Cankarjeva založba.–        Louis Giannetti, 2008: Razumeti film. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.–        Elliot Grove, 2010: 130 projektov za uvod v snemanje filmov. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.–        Robert McKee, 2008: Zgodba: substanca, struktura, stil, načela scenarističnega pisanja. Ljubljana: UMco.–        Stojan Pelko, 2005: Filmski pojmovnik za mlade. Založba Aristej. Zbirka Pojmovniki, 4. knjiga.–        Poglej si z novimi očmi!, 2006: Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.–        Poglej s z novimi očmi! 2, 2006: Vodnik za poučevanje najstnikov o filmu in televiziji, namenjen učiteljem in staršem. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka.–        Predavanje Ivana Merljaka: http://videolectures.net/rtk2011_merljak_film/ –        Matevž Rudolf, 2013: Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka. –        Barbara Zorman, 2009: Sence besede: filmske priredbe slovenske literature (1948–1979). Koper: Založba Annales.–        Naj se vidi. Priročnik za dokumentariste. http://www.filmska-sola.si/snemanje/. www.luksuz.si 9.   Ocenjevanje izdelkov Izdelki bodo ocenjeni z opisno oceno.Splošni kriteriji ocenjevanja na tekmovanju so:            –        kakovost;             –        vloženi trud;             –        metode dela;            –        raziskovalni pristop. Posebni kriteriji ocenjevanja so:–        kakovost pisne predstavitve;–        poustvarjalnost: prenos literarne predloge na film, upoštevanje ključnih elementov in sporočilnosti literarne predloge;–        izvirnost pristopa in celovitost filma;–        filmski jezik: režija, montaža, kamera, scenografija, zvok, dialog, igra;–        etika.  10.                 Potek tekmovanjaŠolsko tekmovanjeRok za prijave in oddajo izdelkov na šolsko tekmovanje je 30. januar 2018. Samo skenirano prijavnico pa pošljejo tekmovalne skupine tudi organizatorju tekmovanja, in sicer na e-naslov: znam.sds@gmail.com, prav tako najkasneje do 30. januarja 2018. Tekmovanje na šolah bo izvedeno v tednu od 1. do 6. februarja 2018. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani šol 7. februarja 2018 (neuradni) in 13. februarja (uradni).Prijavnice in izdelke sprejemajo šolske tekmovalne komisije v skladu z navodili državne komisije in s Pravilnikom tekmovanja. V šolskih komisijah sodelujejo kot člani dva učitelja in učenec oz. dijak. Šolske komisije ocenijo izdelke opisno, in sicer preverijo, ali oddani izdelki ustrezajo zahtevam, ki so navedene v 7. in 8. točki Razpisa. Izdelki, ki zadostijo kriterijem iz 7. in 8. točke Razpisa, so nagrajeni z bronastim priznanjem. Nato med tekmovalnimi izdelki s pomočjo kriterijev iz 9. točke Razpisa komisije izberejo tri najboljše izdelke v posamezni kategoriji za regijsko tekmovanje. Zapisnik o šolskem tekmovanju shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja. Regijsko tekmovanjeŠolske tekmovalne komisije pošljejo prijavnice in izdelke z dokumentacijo in opisnimi ocenami največ treh najboljših tekmovalnih skupin iz vsake kategorije pristojnemu pokrajinskemu Slavističnemu društvu za regijsko tekmovanje do 16. februarja 2017.Regijsko tekmovanje bo izvedeno v tednu od 26. februarja do 2. marca 2018. Rezultati bodo objavljeni na spletni Slavističnega društva Slovenije, Sekcije Znanost mladini, 7. marca (neuradni) in 13. marca 2018 (uradni). V regijskih ocenjevalnih komisijah sodelujejo trije člani, dva člana pristojnega pokrajinskega Slavističnega društva, tretji član je lahko tudi zunanji, ki jih imenuje vodstvo pokrajinskega Slavističnega društva. Komisije ocenijo izdelke opisno v skladu z navedenimi kriteriji za ocenjevanje  iz 9. točke Razpisa ter navodili za pripravo in oddajo izdelkov (7. in 8. točka Razpisa). Izdelkom, ki izpolnjujejo kriterije, podelijo srebrna priznanja, in med tekmovalnimi izdelki izberejo v skladu z 9. točko Razpisa tri najkakovostnejše v posamezni kategoriji za državno tekmovanje. Zapisnik o regijskem tekmovanju pošljejo po e-pošti mentorjem na šole (e-naslov je na prijavnici tekmovalne skupine), original pa shranijo v skladu s Pravilnikom tekmovanja. Državno tekmovanje Pokrajinska društva Slavističnega društva Slovenije pošljejo prijave, in sicer največ tri najkakovostnejše izdelke v vsaki kategoriji z dokumentacijo, ter zapisnik regijskega tekmovanja na državno tekmovanje, na naslov Slavističnega društva Slovenije (s pripisom: Za tekmovanje), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana najkasneje do 14. marca 2018 (velja poštni žig)Državno tekmovanje bo izvedeno v času od 19. do 23. marca 2018. Rezultati bodo objavljeni 27. marca 2018 (neuradni) in 2. aprila 2018 (uradni) na spletni strani Slavističnega društva Slovenije. Izdelke bo ocenjevala štiričlanska državna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov Slavističnega društva Slovenije in strokovnjakov s področja literarnega in filmskega ustvarjanja.  11. Zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj in nagradPredstavitve najboljših izdelkov ter podelitev priznanj in nagrad tekmovanja bo v petek, 13. aprila 2018.Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu znam.sds@gmail.com.Veselimo se sodelovanja šol, učiteljev, učencev in dijakov ter pokrajinskih društev Slavističnega društva Slovenije v okviru tretjega tekmovanja in vas lepo pozdravljamo.  mag. Renata More l.r.                                           Red. prof. dr. Andreja Žele l.r.vodja tekmovanja                                                predsednica Slavističnega društva Slovenije                                                                         Ljubljana, 1. junij 2017Pomembni datumi tekmovanja:–       prijava mentorjev in somentorjev: od 15. junija do 20. septembra 2017–       izobraževanje mentorjev in somentorjev: 30. september 2017 (Ljubljana, celodnevno), 11. oktober 2017 (Ljubljana, popoldansko), prijava do 20. septembra –      prijava na šolsko tekmovanje: 30. januar 2018–       razglasitev uradnih rezultatov šolskega tekmovanja: 13. februar 2018–       prijava na regijsko tekmovanje: 16. februar 2018–       razglasitev uradnih rezultatov regijskega tekmovanja: 13. marec 2018–       prijava na državno tekmovanje: 14. marec 2018–        razglasitev uradnih rezultatov državnega tekmovanja: 2. april 2018–        podelitev priznanj in nagrad: 13. april 2018 v Kinodvoru.
 
GLEJ TUDI:
 
 
 
Scroll to Top